usulul bast 1.2.3.cilt türkçe

500,00 TL

Ürün Kodu: 04

Stok Durumu: Var

kitap, cıktı, yazar idris çelebi, türkçe açıklamalı

Mevcut Seçenekler:

Adet:

usulul bast 1.2.3. cilt toplam 1600 sayfa 

Usulül Bast Fi Sırril Evkaf Vel Havas, İdris Çelebi, Türkçe Arapça
 
"Remil İlmi, Tılsım ve Uygulamalar, Tıbbın Faydaları, Burçlar, Salavat-ı Şerifeler, Ebced, Harflerin Sırrı, Vefkler, Huddam ve Cin Davetleri, Burçların Özellikleri, Vefkler, Surelerin Havası, Şifalar, Emir Buhari Hızbi, Hizbun Nasr, Günlerin Tılsımatı, Celb, Muhabbet, 13. Neviler, vefklerin sırrı, harflerin sırrı, gezegelerin günleri bu ilmin şartlari ve yapilişi, burçlarin özellikleri, kemerin menzilleri güneşin menzilleri, harflerin bastı cetveli, ruh ameli, üclü vefkler, dötlü vefkler, beşli vefkler, altılı vefkler, yedili vefkler, sekizli vefkler, dokuzlu vefkler, onlu vefkler..."

içindekinler 

bu ilmin yapılışı ve şartları 

harflerin sırrı 

vekflerin sırrı

azametlerin sırrı

ayetlerin ve sürelerin havassı

muhabbet ve celp nevileri

rızık celbi

hatif nevileri

İ Ç İ N D E K İ L E R
Önsöz 3
Bu ilmin şartları ve yapılışı 7
BİRİNCİ BÖLÜM
Ebced hakkında 13
Ebcedi kebir 13
Ebcedi kebir cetveli 13
Ebcedi sağir 14
Ebcedi sağir cetveli 14
Ebcedi cümelil kebir 15
Ebcedi cümelil kebir cetveli 15
Harflerin anasırı 16
Nurani ve zülmani harfler 17
Anasırı Erbaa ve tabiatları 17
Anasırı erbaanın dost ve düşmanlığı 18
Gezegenlerin özellikleri 18
Birbirine dost olan gezegenler 19
Birbirine düşman olan gezegenler 20
Gezegenlerin şerefi 20
Gezegenlerin günleri 20
Gezegenlerin buhuru 20
Gezegenlere göre ameller 21
Gezegenlerin harfleri 21
Gezegenlere göre amel yapılacak saatler 21
Günlerin müvekkilleri 22
Ulvi müvekkilleri 22
Ardi müvekkilleri 23
Gündüz ve gece saatleri 23
Gündüz ve gece saatleri cetveli 24
Günlerin cetveli 25
Burçların özellikleri 25
Birbirine dost olan burclar 27
Birbirine düşman olan burclar 27
Oniki burcun cetveli 28
Burcların ayları 28
Burcların vasıfları 29
Kamerin hangi burcta olduğunu bilmek 31
Kamerin hangi burcta olduğunu bilmek 31
Kamerin hangi burçta olduğunu gösteren cetvel 32
Kamerin menzilleri 33
Kamerin oniki burca nisbeti 33
Güneşin menzilleri 35
Güneşin hangi burcta olduğunu bilmek 35
Güneşin hangi burçta olduğunu gösterten cetvel 36
İKİNCİ BÖLÜM
Harflerin sırrı 37
Harflerin bastının yapılışı 37
Harflerin birinci bast adedi cetveli 41
Harflerin bastı cetveli 42
Harflerin bastı ile dokuz mizan 43
Ateş unsuru derceleri 51
Toprak unsuru derceleri 51
Hava unsuru derceleri 52
Su unsuru derceleri 53
Dokuz mizana vefk koymanın yolu 58
Dokuz mizana azimet bağlamanın yolu 70
Azimet bağlamak 79
Adavet azimeti 79
Herkes tarafından sevilme azimeti 81
Sihir bozma azimeti 81
Bağlıyı çözme azimeti 81
Hastalandırma azimeti 82
Erkeklik bağlama azimeti 82
Uyku bağlama azimeti 82
Bastı adedinin yapılışı 83
Ateş anasırı harfleri 86
Toprak anasırı harfleri 86
Hava anasırı harfleri 87
Su anasırı harfleri 87
Bastı adedi cetvelleri 88
Anasırı Erbaa 92
Harflerin bastı cetveli 94
Adetlerin bastı ile dokuz mizanın yolu 94
Bastı adedi ile dokuz mizanın diğer şekli 102
Harflerin teksiri 106
Rutbeler ve mevazin cetveli 110
Harflerin mezci 110
Ruh ameli 116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vefklerin sırrı 120
Üçlü vefk 121
Üçlü vefk yapmanın birinci kaidesi 124
Üçlü vefkte ikinci kaide 126
Üçlü vefkte üçüncü kaide 127
Üçlü vefkin meleklerini çıkartmak 127
Üçlü vefkin makamlar cetveli 130
Üçlü vefkin hassalarından 131
Muhabbet için 131
Bereket için 132
Korunmak için 133
Bağlıyı çözmek 134
Huddam elde etmek 136
Yüksek mertebelere erişmek 137
Rızık için 138
Yolculuğun kolay geçmesi için 139
Korkan kimse için 139
Dil bağlamak için 140
Müşteri celbi için 141
Şifa için 142
Herkes tarafından sevilmek için 143
Kaybolanı veya çalınanı bulmak için 144
Rızık için 144
Göz hastalıkları, sihirden ve düşman şerrinden emin olmak 145
Şifa için 146
Ortası boş üçlü vefk 147
Ortası boş üçlünün birinci kaidesi 147
Ortası boş üçlünün ikinci kaidesi 148
Ortası boş üçlünün hassalarından 148
Bir kimseyi şaşırtmak 148
Huddam sahibi olmak için 149
Kaybolan veya kaçan kimseyi geri getirtmek 152
Zalimin bevlini bağlamak 153
Kadâ-i hâcet 154
Üçlü vefkin şerhi ve havassı 156
Kemali vefk ve özellikleri 178
Kemali vefkin havassı celilesi 178
Müfredat vefki ve özellikleri 221
Müfredat vefkin havassı celilesi 221
Müzdevicat vefki ve özellikleri 236
Müzdevicat vefkin havassı celilesi 236
Dörtlü vefk 247
Dörtlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri 248
Dörtlü vefkte birinci kaide 248
Dörtlü vefkte ikinci kaide 249
Dörtlü vefkte üçüncü kaide 250
Dörtlü vefkte dördüncü kaide 251
Dörtlü vefkte beşinci kaide 252
Dörtlü vefkte altıncı kaide 253
Dörtlü vefkin meleklerini çıkarmak 253
Dörtlü vefkin makamlar cetveli 257
Dörtlü vefkin hassalarından 258
Muhabbet için 258
Zalimin evini harab etmek 260
Muhabbet için 261
Korku, evham ve vesvese için 263
Aziz ve hürmetli olmak için 263
Her işte başarılı olmak için 264
Muhabbet için 265
Kara sevda, korku ve evham için 266
Bir kişiye galip gelmek için 267
Tefrik etmek için 268
İrsali hatif 270
Muhabbet için 271
Her türlü dilekler için 273
Her türlü istekler için 274
Makam sahibi olmak için 276
Muhabbet ve kabul olunmak için 276
Beşli vefk ve birinci kaidesi 278
Beşli vefk ve ikinci kaidesi 279
Beşli vefk ve üçüncü kaidesi 280
Kesir kabul eden beşli vefkin hassalarından 281
Huddam sahibi olmak için 283
Zor işleri kolaylaştırmak 283
Kesir kabul etmeyen beşli vefk 284
Kesir kabul etmeyen beşli efkin dört anasıra göre şekilleri 284
Kesir kabul etmeyen beşli vefkin hassalarından 285
Muhabbet için 285
Zalimin evini harab etmek için 286
Zalimin şerrinden emin olmak 287
İçki ve kumardan vazgeçirmek 288
Ortası boş beşli vefk 288
Ortası boş beşli vefkin dört değişik şekli 289
Ortası boş beşli vefkin hassalarından 290
Muhabbet için 290
Muhabbet için 292
Hürmet ve saygı görmek için 295
Gizli sırlara muttali olmak 296
Silah tesir etmemesi için 296
Sevilmek ve hürmet görmek için 297
Her türlü istekler için 298
Rızık için 299
Düşmana üstün gelmek için 300
Önemli bir işten haber almak 300
Altılı vefk 301
Altılı vefkin dört değişik şekli 302
Altılı vefkin hassalarından 303
Her şeyden korkan için 303
Kadını kendine bağlamak 304
Dili tutulan için 304
Çocuğunu düşüren kadın için 305
Yedili vefk 306
Kesir kabul eden yedili vefkin iki değişik şekli 307
Kesir kabul eden yedili vefkin hassalarından 308
Dil bağlamak için 308
Kısmeti bağlı kız için 310
Kesir kabul etmeyen yedili vefk 311
Kesir kabul etmeyen yedili vefkin hassalarından 312
Çocuğu olmayan kısır erkek için 312
Sekizli vefk 313
Sekizli vefkin dört değişik şekli 314
Sekizli vefkin hassalarından 316
İhlas sure'sinin da'veti 316
Dokuzlu vefk 321
Dokuzlu vefkin hassalarından 324
İzzetli ve heybetli olmak için 324
İzzetli ve heybetli olmak için 325
Onlu vefk 326
Onlu vefkin tabii şekli 326
Onlu vefkin ikinci şekli 327
Onlu vefkin hassalarından 327
Rızık için 327
Celb ve teshir 328
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AZİMETLERİN SİRRİ, HUDDAM SAHİBİ OLMAK VE CİN DA'VETLERİ HAKKINDA
Cünnetul esma'nın şerhi ve havassı 329
Cünnetül esma'nın duası 354
Cünnetul esma dairesinin izahı 356
Cünnetül esma dairesi 358
İsmi a'zam'ın tasarrufu 359
İsmi a'zamın duası 359
İsmi şerifin sıfatı 360
Muğlakın sıfatı 360
İsmi a'zamın onbirli vefki 366
Yedi harfin sırrı 367
Yedi harfe ait olan cetvel 368
Yedi harfe ait olan hatemler 368
Yedi harfin azimeti 371
Esma-i erbain 374
Esma-i kamer'in havassı celilesi 395
Esma-i Berhetiyyenin havassı celilesi 413
Tican da'veti 493
Celcelutiyye'nin şerhi ve havassı celilesi 498
Tehatili seba'nın havassı celilesi 533
Kasemul emlakul felekiyye 569
Halhalatul heva ve fetkul ceva kasemi 599
Taat kasemi 619
Halhala kasemi 625
Avalimu ardiye kasemi 633
Tavaifil cin kasemi 637
Mirrih kasemi 645
Kasemul süleymani 657
Cami' kasemi 658
Ankemuşiyye kasemi 660
Meyamini seba kasemi 662
Muluku seba kasemi 666
Zecr kasemi 670
Cami' azimeti 671
Azimetlerin kasemi 679
Salsala da'veti 684
İdmarul amme kasemi 686
Erciye da'veti 687
Da'veti envar 688
Huddam sahibi olma nevileri 701
Mendeli zati nevileri 712
Cin davetleri nevileri 717

kitap
cıktı
yazar idris çelebi
türkçe açıklamalı
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?
Yorum yapmak için giriş yapınız
3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

170.67 TL X 3

Toplam: 512.00 TL

86.17 TL X 6

Toplam: 517.00 TL

58.00 TL X 9

Toplam: 522.00 TL

Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0534 433 2731 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.

BENZER ÜRÜNLER

Scroll