Havas Kitapları Satış Sitesi

690 adet havas kitabi pdf türkçe arapça osmanlica farsça

40.000,00 TL 50.000,00 TL %20 İNDİRİM

Ürün Kodu: 00001

Stok Durumu: Var

Türkçe kitaplar 46 adet kitap Arapça el yazması kitaplar 250 adet kitap Arapça matbu eserler 185 adet kitap Arapça şifa eserler 13 adet kitap Arapça enam eserler 29 adet kitap Farsça eserler 21 adet kitap Osmanlıca yazma eserler 66 adet kitap Osmanlıca şifa eserler 7 adet kitap Osmanlıca matbu eserler 10 adet kitap Osmanlıca enam eserler 69 adet kitap Toplam 700 kitap pdf olarak

Mevcut Seçenekler:

Adet:

Türkçe kitaplar 46 adet kitap

Arapça el yazması kitaplar 250 adet kitap

Arapça matbu eserler 185 adet kitap

Arapça şifa eserler 13 adet kitap

Arapça enam eserler 29 adet kitap

Farsça eserler 21 adet kitap

Osmanlıca yazma eserler 66 adet kitap

Osmanlıca şifa eserler 7 adet kitap

Osmanlıca matbu eserler 10 adet kitap

Osmanlıca enam eserler 69 adet kitap

Toplam 700 kitap pdf olarak

 

                                                         TÜRKÇE HAVAS KİTAPLARİ

 

1-Sumusul envar ve kunuzul esrar İbnil Hac Tilmisani Hicri 737 yılı 443 sayfa Çeviri İdris Çelebi 100.tl

 

2-Uyunul hakaik Necruzi Şah Simavi Hicri 580 yılı 447 sayfa Sadeleştiren İdris Çelebi 150.tl

 

3-Elcevahirul lemmaah 350 sayfa 100 tl

 

4-Usulul bast fi sirril evfak vel havas 1.2.3.cılt Hazirlayan İdris Çelebi 742 sayfa 300 tl

 

5-Semaratul buhûs fî tibbin nufûs Hazırlayan İdris Celebi 243 sayfa 100 tl

 

6-Elmustetabul mensuh fi ilmir ruhani Muellif Seyh Ali zeyril Kusayri Çeviri İdris Celebi 471 sayfa 100.tl

 

7-Ellulu vel mercan fi teshiri mulukul can Muellif Ahmed bin Ali el Buni Hicri 622 224 sayfa Çeviri İdris Celebi 100 tl

 

8-Davetname Muellif Firdevsi Tavil Hicri 893 Sadelestiren idris Celebi 100 tl

 

9-Bastıl hurûf fî sirril evfâk Sadeleştiren İdris Celebi 253 sayfa 100 tl

 

10-Risâle-i samur hindî Sadeleştiren İdris Çelebi 85 sayfa 100 tl

 

11-Divânul afâritus seba ibnil hac tilmisani Çeviri İdris Çelebi 53 sayfa 150.tl

 

12-Menbeu usulul hikmeh Muellif Ahmed bin Ali buni Hicri 622 Çeviri İdris Çelebi 100.tl

 

13-Mefâtihul kunûz fi ilmur rûhânî Hazırlayan İdris Çelebi 150.tl

 

14-Simya ilmi Muellif Ebul Kasim necruzi sah simavi Hicri 580 yılı 83 sayfa Sadeleştiren İdris Celebi 150.tl

 

15- Ebvâbul mehabbet 12.cılt 200 tl

 

16- tamtam hindi 7.ifrit divani 200.tl

 

17-tecri mağribi tercümesi 140.sayfa 100.tl

 

18-Tamtam hindi cin azimetleri 310.sayfa 200.tl

 

19-Gencine-i esrar 1.2 cilt 1800.sayfa 300 tl

 

20- Havasın gizli güçleri 150 sayfa 200 tl

 

21- Kenzül-zeheb 150.tl

 

22- Kenzul huseyni 150.tl

 

23- sırrı dualar ve büyük hazineler 150.tl

 

24-azametli mücerrep tılsımları 348.sayfa 200.tl

 

25-NECRONOMICON-Kara_Dünyanın_Kitabı 1.2.3cilt 500.tl

 

26- karatabut 59 sayfa 100 tl

 

27- sihru barinuh 179 sayfa 100 tl

 

28- gülüzar tavizat 222 sayfa 200 tl

 

29- er risaletu teshiri ruhaniye ve celbu muhabbet 200 tl

 

30- bülent kısanın tüm eserleri 11 cilt 500 tl

 

31- şemsul mearıful kubra 4 cilt 500 tl

 

32- cinlerin esrarı 250 tl

 

33- hazinetül esrar 250 tl

 

34- yasini şerifin havassı 250 tl

 

35- Cinci büyüleri ve yıldızname 318 sayfa 200 tl

 

36- Doga üstü bilgi hazinesi 150 sayfa 100 tl

 

37- Kenzul Dua-ı Fethiye Fi Esrar-ül Hurufiye 467 sayfa 500 tl

 

38- Ter. Essirril masun Muellif Imam gazali Hicri 505 67 sayfa 250 tl

 

39- Vefkül azam 59 sayfa 150 tl

 

40- Dualar ve tılsımlar 337 sayfa 250 tl

 

41- Osmanlı hocaların muhabbet konuları 257 sayfa 200 tl

 

42- ebvabu mehebbe 261 sayfa 100 tl

 

43- tılsımların şehri 220 sayfa 100 tl

 

44- tılsımların şehri 2. Cılt 220 sayfa 100 tl

 

45-  parlak keskın sır ve büyük kılınç 350 sayfa 200 tl

 

46- gizli tılsımların güçleri 190 sayfa 200 tl

 

47- Havas-ıl Azim Bab-ı Esrar 72 sayfa 100 tl

 

48- Kitabul Mecmautul Havas azim 84 sayfa 100 tl

 

49- Tehlikeli papaz büyüleri 240 sayfa 200 tl

 

50- papaz büyüleri 2.cilt 250 sayfa 200 tl

 

51- Anadolu cinci büyüleri ve cin davetleri 200tl

 

52- özel tılsımlar 400 işlem 1000 tl

 

53- havasın mücerrep tılsımları 200 tl

 

54- tehlikeli şeytani büyüleri…..200tl

 

55- özel tılsımlar 1 100 işlem 200 tl

 

56- özel tılsımlar 2. Cilt 100 işlem 200 tl

 

57- özel tılsımlar 3. Cilt 400 işlem 500 tl

 

                                       ARAPÇA EL YAZMASI KITAPLAR

 

1-Fevâidul Celile. Hicri 1320 yılı Dokuz kitap bir arada 668 sayfa 500tl

 

2-Keşful Esrârul Mahfi. Ömer Mesud Hicri 1295 yılı 6 cilt olup 1089 sayfadır 500 tl

 

3-Şifâul Askâm. Seyyid Ahmed Rufai Hicri 889 yılı. 506 sayfa 500 tl

 

5-Behcetul Âfâk Fî İlmul Evfâk. Muhammed Bin Muhammed Felati Hicri 1308 yılı 575

sayfa 500 tl

 

6-Zâdul Eşrâf Fî Vefkul Kâf İbrahim bin Ahmed Elhattat. 15 sayfa 150 tl

 

7-Şerhu Da'vetus Sebâsibul Kubrâ.Muhammed Bin Muhammed Za'reb 41 sayfa 150 tl

 

8-Havassi hizbil bahr Mustafa Elkemali Elhalebi 92 sayfa Hicri 1236 150 tl

 

9-Hizbun Nasr. Muhammed El Hasan Hicri 1262 yılı 17 sayfa 150 tl

 

10-Davetul câmiah Asaf bin Berhiya 72 sayfa 150 tl

 

11-Keşful Kurûb Ve Bulûğul Kastil Matlûb. Ahmed Bin Hasan Beşari Hicri 1337 yılı 452 sayfa 300 tl

 

12-Fethul melikil mecid. Ahmed Deyrabi. Hicri 1187 yılı. 304 sayfa 200.tl

 

13-Elfevâid Ves Salâti vel Avâyid. İmam Eşşereci. 353 sayfa 200.tl

 

14-Elcehâhirul hamsel kutb. Seyyidi Muhammedul Kavsul Mekniyyi Hicri 1294 yılı. 461 sayfa 300 tl

 

15- Uyûnul hakâik ve idâhit tarâik. İbnil Kasım Ahmed Iraki. Hicri 1274 yılı. 299 sayfa 200 tl

 

16-Risâletu Fî Zikri İsmul Latîf. Hasan Şarezi 19 sayfa 150 tl

 

17-Ennefehâtul kudsiyye alel esmâ-il idrisiyye. Osman tahriri. Hicri 1134 yılı. 82 sayfa 150 tl

 

19-Şerhu Esmâ-ullâhul husnâ. Cemaleddin Tebrizi Hicri 1293 yılı. 37 sayfa 150 tl

 

20-Mecmûun fevâid Mustafa bin Osman Hicri 1045 yılı. 90 sayfa 150 tl

 

21-Kenzul ihtisas Ali Celdeki 353 sayfa. Hicri 1180 yılı 300 tl

 

22-Fevâidur rûhâniyyeh Ahmed Mustafa İsmail 305 sayfa 300 tl

 

23-Câmiul havas esrârul kurân. Ali bin Ahmed Elkureşi. Hicri 1109 yılı. 326 sayfa 300 tl

 

24-Eddurrun nazîm fî havassul kurânil kerim Kadi Ebi bekir Ğassani. 320 sayfa 300 tl

 

25-Havassul kurânil mecid. 302 sayfa 300 tl

 

26-Havassul kurân İmam Temimi 78 sayfa 150 tl

 

27-Risaletu ebubekir. Muhammed bin zekeriyya errazi. 26 sayfa 150 tl

 

29-Kitâbuz zahiretu fi ilmul hayreti Şeyh Ahmed Hamadavi 19 sayfa 150 tl

 

30-Da'vetu haruni reşidi Abdurrahman Hazami 23 sayfa 150 tl

 

31-Rûhâniyeti eyyâmu seba' 416 sayfa 300 tl

 

32-Kitabu fil huruf vel esma Muhammed Elmasun 480 sayfa 300 tl

 

33-Şemsul âfâk fî ilmul hurûfi vel evfâk. Bin Ahmed Elhanefi 344 sayfa 300 tl

 

34-Nurul mukl fil ebvâbur rûhâniyyeh. Mansur Elhallac 300 sayfa Hicri 1021 yılı 300 tl

 

35-Elesrârul sûfiyye vel kunûzul hafiyye Şeyh Muhammed Beşir 424 sayfa 300 tl

 

36-Elmumta' fil harf vet talâsim Hacı bin Cemal 52 sayfa 300 tl

 

37-Kitâbul behiyyetu fil evfâkul adediyyetu Nasir Elhurişi 38 sayfa Hicri 1249 yılı 150 tl

 

38-Aksamı ruhaniyyeti cemil 90 sayfa 150 tl

 

39-Kitâbul fevâid Seyyid Abdulkadir Elmunkar 111 sayfa 150 tl

 

40-Kitâbu Defâyinuz Zeheb. Hasan Paşa İbrahim Bin Trablusi 84 sayfa 150.tl

 

41-Kitâbul havassul kebîr Cabir bin hayyan 269 sayfa 200 tl

 

42-Kitâbu câmiul havas Cabir bin Hayyan 359 sayfa Hicri 1099 yılı 300 tl

 

43-Esrârul hurûf 238 sayfa Hicri 1240 yılı 200 tl

 

44-Elhatemetul burhaniyye 232 sayfa 200 tl

 

45-Elmustetâbul mensûh fî ilmur rûhâni. Şeyh Ali Zeyril Kusayri 208 sayfa 200 tl

 

46-Elhafiyyetul harfiyye. Eflatun ve İristetalis 60 sayfa 150 tl

 

47- İğâsetul lehfân fî teshîru emlâki vel cân. Süleyman Bin Davud Ali 82 sayfa 150

 tl

 

48-Ğayatul hakim Şeyh Mecriti 30 sayfa 200 tl

 

49-Elhavassul hamse Muhammed ed dımışkı 53 sayfa 150 tl

 

50-Kitâbu cevâhirul menâfiul ummâni 84 sayfa 150 tl

 

51-Acaibul mahlukat Abdullah Kazvini. 599 sayfa. Hicri 1184 yılı 400 tl

 

52-Akâmul mercân fî ahkâmul cân. Muhammed bin abdullah Eşşibli 300 sayfa. Hicri 1233 yılı 400 tl

 

53-Ulûmu rûhâniyye. İbni verdi. 269 sayfa 300 tl

 

54-Seferi Âdem. Ömer Lutfi. 261 sayfa Hicri 1334 yılı 300 tl

 

55-Mecmuatu tahtavi. Şeyh Tahtavi. 198 sayfa 200 tl

 

56-Kenzul esrâr ve hayretul ebrâr Muellif. Eba Abdullah Mervan bin Behram 119 sayfa 150 tl

 

57-Kitâbul Endûs Müellif Şeyh Muhammed Merzuki 121 sayfa 150 tl

 

58-Kitabu menâfiul hayavân. İbni Bahteşeyu'. 115 sayfa. Hicri 874 yılı 150 tl

 

59-Kabsul envâr ve câmiul esrâr Ahmed bin Muhammed Ennedrevi 128 sayfa 150 tl

 

60-Delâili mezâmiri davud. Abdul Daimul Burhani. 55 sayfa 150 tl

 

61-Kitâbul fevâid ves salâti vel avâid Zeyneddin Ömer bin Ahmed 440 sayfa 300 tl

 

62-Essirâcul vehhâc fî İlmur Rûhâni Müellif Abdullah Helal Babili 391 sayfa 300 tl

 

63-Sirâcul evfâk fî ilmul evfâk Şeyh Nasır bin es Seyyid el Hurusi 412 sayfa 300 tl

 

64-Mahyil enkâr ve hâdiyyul hayrân Muhammed Mesud 317 sayfa 300 tl

 

65-Keşful Esrârur Rabbâniyye Fi Şerhi Lemmaatun Nûrâniyye Abdurrahman Elbistami 298 sayfa 300 tl

 

66-Bistami Abdurrahman Elbistami. 36sayfa 150 tl

 

67-Eddurrun munzam fil ismul a'zam 22 sayfa 150 tl

 

68-Kitabu sirril esrar. Eflatun ve eristetalis. 99 sayfa 150 tl

 

69-Muteatul ahbâb fî ilmur rûhânî. Mağribi. 51 sayfa 150 tl

 

70-Essihrul kadîm. 55 sayfa 150 tl

 

71-Cevâhirul ahbâr fî hâzaini sirril esrâr 345 sayfa 300 tl

 

72-Hicâbu ummi mûsâ Elhac Muhammed es Sesâni 2 cilt olup. 304 sayfadır 300 tl

 

73-İlmul Esrâr. Muellif Ebi Nebhân 290 sayfa 300 tl

 

74-Zehebul ibriz fî ilmur rûhânî Abdullatif muhammed. 235 sayfa 300 tl

 

75-Hidâyetul ahyâr ilâ menâhicul esrâr Ebil munzer Abdullah bin Hamud 204 sayfa 300 tl

 

76-Esmâ-i tahatili seba 60 sayfa 150 tl

 

78-Kitâbu bast ve teksir 27 sayfa 150 tl

 

79-Essirril mazruf fi bastı ilmul huruf. 60 sayfa 150 tl

 

80-Da'vetu besmele 29 sayfa 150 tl

 

81-Erravzatuz zehrâ. Seyyid Muhammed Sebai 252 sayfa 200 tl

 

82-Eşşamil fil bahril kamil. 217 sayfa 200 tl

 

83-Kitâbu tâcul mulûk. Şeyh Muhammed binil Haccıl Kebir. 193 sayfadır 200 tl

 

84-Eddurrun munzam fis sirril a'zam. Ebu salim muhammed bin talha erraci. 184 sayfa 200 tl

 

85-Mefâtihul meğâlîk. Kemaleddin Muhammed ebi İbrahim. 177 sayfa Hicri 1225 yılı 200 tl

 

86-Ercuzetul havassul mücerrebe. İbni Sina 18 sayfa 150 tl

 

87-Risâletu İlmi Simyâ' Ebi Ali İbni Sina. 32 sayfa 150 tl

 

88-Ehem sekak 22 sayfa 150 tl

 

89-Menâfiul Kurânil azîm 26 sayfa. Caferi sadık hz 150 tl

 

90-Fadaili ayetel kursi 40 sayfa 150 tl

 

92-Mecmuatur reşidî Muhammed Reşidi Gurci 200 sayfa 300 tl

 

93-Kitabu havassul ahcar Ahmed bin Yusuf 171 sayfa 150 tl

 

94-Sihrul meğâribetul azîm. Muhammed Es Sûsil Mağribî 160 sayfa 150 tl

 

95-Kitâbul esrârul mucerrebe. 153 sayfa 150 tl

 

96-Telmizul iskender Muhammed Esseyni 124 sayfa 300 tl

 

97-Envârul evfâk Alâ unvânul Sirril Evfâk Müellif. Seyyidi Muhammed Abdurrahman El Abtinâsî 144 sayfa 150.tl

 

98-Eddurrus semin li şerhid devril a'lâ. Muhammed Mahmud bin Ali Eddamuni. 130 sayfa 150 tl

 

99-Sihru harût ve mârût Rahib Kıbtavil Essudani 164 sayfa 150 tl

 

100-Daveti suretul duha 36 sayfa 150 tl

 

101-Şemsül mearuf ve lataifül avarif Ahmed bin Ali el Buni 642 sayfa 400 tl

 

102-Şemsul meariful kubra Ahmed bin Ali el Buni 378 sayfa 300 tl

 

103-Şemsul meâriful suğrâ. Ahmed Bin Ali Elbuni 115 sayfa 150 tl

 

104-Semsi suğra Ahmed bin Ali Elbuni 133 sayfa 150 tl

 

105-Tağlikatul buni Ahmed bin Ali el Buni 412 sayfa 400 tl

 

106-Sirril evfâk. Ahmed bin Ali el Buni 276 sayfa 300 tl

 

107-Da'vetu Celcelûtiyye. Ahmed Bin Ali Elbuni 17 sayfa 150 tl

 

108-Sahifetul Evfâk. Ahmed bin Ali Elbuni 7 sayfa 150 tl

 

109-Kitâbul hurûfi ve mecmûul fevâid. Ahmed el Buni 211 sayfa 200 tl

 

110-Alemul huruf Elbuni 118 sayfa 150 tl

 

111-Lemmaatun nuraniyyeh Ahmed bin Ali elbuni 128 sayfa 150 tl

 

112-Menâfiul Kurânil azîm. Ahmed Bin Ali Elbuni 77 sayfa 150 tl

 

113-Havassıl huruf ve eşkaliha ve fevaidi mucerrebat Ahmed bin Ali Elbuni 94 sayfa 150

 

114-Ğâyetul Ğâyât Ahmed bin Ali el Buni. 67 sayfa 150 tl

 

115-Sirril kerim Elbuni 45 sayfa 150 tl

 

116-Kâbidul ervâh Ahmed bin Ali Elbuni 124 sayfa 150 tl

 

117-Havassı Ayetel kursî. Ahmed Bin Ali Elbuni 34 sayfa 150 tl

 

120-ruhâniyye. 48 sayfa Elbuni 150 tl

 

121-Usulul evfak. Muhyiddin arabi.792 sayfa 500 tl

 

122-Risâletu Fil Cifr. Muhyiddin Arabi. 32 sayda 150 tl

 

123-Cedâvilu istihrâcu fâl. Muhyiddin Arabi 27 sayfa 150 tl

 

124-Manzumeti keşfur rân fiz zâyirce. Seyyidi Muhyiddin Arabi 30 sayfa 150 tl

 

125-Miratul meâni Muhyiddin Arabi 35 sayfa 150 tl

 

126-Havassı Kuran. İmam Gazali 405 sayfa 300 tl

 

127-Elğazâli elkebîr. İmam Gazali 298 sayfa 300 tl

 

128-Risâletu tasrîful vefk İmam Gazali 17 sayfa 150 tl

 

129-Şerhu Gazali. İmam Gazali 21 sayfa 150 tl

 

130-Kitâbur rûhâni İmam Gazali 274 sayfa 300 tl

 

131-Fevâidul Besmele. İmam Gazali 140 sayfa 200 tl

 

132-Cunnetul esma Ebi Hamid Gazali 45 sayfa 150 tl

 

133-Câmiul Esrâr. İmam Gazali 46 sayfa 150 tl

 

134-Mücerrebati Gazali ulumur ruhaniyye. İmam Gazali 100 sayfa 150 tl

 

135- Essirril masûn vel cevherul meknûn. İmam Gazali 67 sayfa 150 tl

 

136-Elevfak İmam Gazali 126 sayfa 150 tl

 

137-Mucerrebat Gazali 92 sayfa 150 tl

 

138-Şerhu Hâtemi Ebî Hamîd. Ebi Hamid Gazali 30 sayfa 150 tl

 

139-Tâcul mulûk meniyyiti vel memlûk 364 sayfa 300 tl

 

140-Kenzul Muazzimin. İbnil hac tilmisani 202 sayfa 300 tl

 

141-Kitâbul mefkût İbnil Hac Tilmisanil Mağribi 126 sayfa 200 tl

 

142-Şumusul envar ve kunuzul esrar. İbnil hac tilmisani 130 sayfa 200 tl

 

143-Bulûğul kasti vel mennâ fî esmâ-illahul husnâ İbnil Hac Tilmisanil Mağribi 122 sayfa 150 tl

 

144-Divâni efâriti seba. İbnil hac tilmisani 22 sayfa 150 tl

 

145-Mucrrebât İbnil hac tilmisanil mağribi 107 sayfa 150 tl

 

146-Likittil mercân fî ahbârul cân. Celaleddin suyuti. 117 sayfa 150 tl

 

148-Havassi sûretul ihlâs. Celaleddin Suyuti 27 sayfa 150 tl

 

149-Risâletu ma'rifeti ismullâhil a'zam Celaleddin Suyuti 6 sayfa 150 tl

 

150-Elezkârul aliyyetu vel esrârul şâzaliyyetu. Ebul Hasan Eşşâzeli. 167 sayfa 200 tl

 

151-Havassı hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şeyh Hasan Eşşazeli 73 sayfa 150 tl

 

152-Dâiretu Seyyidi. Ebul Hasan Eşşazeli Hicri 1215 yılı. 23 sayfa 150 tl

 

153-Risâletu fî ilmur remil. Muhammed bin Muhammed Elhamadani 218 sayfa 300 tl

 

154-Elistisârebetul remliyyetul felekiyye. İbni Hasan Elmuhallis 62 sayfa 150 tl

 

155-Kitabu fî ahkâmi mîzânur remil. Ebu Bekir bin Mustafa 136 sayfa Hicri 901 yılı 150 tl

 

156-Nefehâtul esrâr fî ilmur remil. Seyyid Muhammed Bakir. 119 sayfa. Hicri 1359 yılı 150 tl

 

157-Ziyâdetul fadli fî ilmul remil 37 sayfa 150 tl

 

158-İlmir remil Mağribi. 48 sayfa 150 tl

 

161-Elusûlu ve husûlu fî ilmur remil. 48 sayfa 150 tl

 

162-Karatu fi ilmur remil. 28 sayfa 150 tl

 

163-Mecmuun fî ilmur remil 67 sayfa 150 tl

 

164-Seceretul musemmeratul li tesyirul noktatul mutebereh 86 sayfa Remil kitabı 150 tl

 

165-Miftâhul makâsidil cifril harfî. Ahmed bin Muhammed İlyas. Hicri 609 yılı. 350 sayfa 300 tl

 

166-Cifril câmi' ven nûrul lâmi'. Ali Bin Ebi Talib k.r.v. 145 sayfa 150 tl

 

167-Keşfus sâtı' fî hallil cifril câmi' Muhsin Ali el Gaffarul Dimeşki 123 sayfa 150 tl

 

168-Kevâkibul durriyyi fil usûlül cifriyye Sahibul Huseyni vel Cemal 58 sayfa 150 tl

 

169-Elkeşfu li a'mâlul cifr 36 sayfa Cafer bin mansur eylemeni 150 tl

 

170-Lemmeatul envârus seniyye fi hallil rumûzul harfil cifriyye. Şeyh Abdurrahman Elmevkit. 40 sayfa 150 tl

 

171-Cifrul Tarik. 16 sayfa 150 tl

 

172-Risâleti fî ilmul cifr. Şeyh Muhammed Kadi. Hicri 1306 yılı. 156 sayfa 150.tl

 

173-Kitabu cifri danyal 40 sayfa 150 tl

 

174-İlmu cifr. 225 sayfa 400 tl

 

175-Elmeâric fî ilmuz zeyâric. Muellif. Hüseyin Muhammed Elbehlivan 432 sayfa 400.tl

 

176-Zâyirce 325 sayfa 400.tl

 

177-İlmu zeyâric. Ebil Abbas Elsebti. 53 sayfa 150.tl

 

178-Risaletu fiz zâyirce. Şeyh Muhammed Ezheri 16 sayfa 150 tl

 

179-Kitâbu Zâyirce 44 sayfa 150 tl

 

180-Kitâbul Bulhânul Müştemilu Alâ Mevâlid. Ebi Ma'şer Elbelhi 355 sayfa 500 tl

 

181-Sûrul kevâkib. Abdurrahman Essufi 377 sayfa 400.tl

 

182-Medhalul ahkâmul nucûmiyyeti fil ebvâb Lemeceddin Eddimyati 301 sayfa 200.tl

 

183-Fi ilmul adedi vel felek 589 sayfa 500 tl

 

184-Ahkamul feydul amim Süleyman Feleki Osmani 302 sayfa 300 tl

 

185-Risaletu fi ilmu ahkâmun nucûm Mustafa bin Muhammed Lerhavi 23 sayfa 150 tl

 

186-Kitâbul te'yicul tecrübiyye anil makaddemâtul felekiyye Ebi Ahmed bin Temurbay 78 sayfa 150 tl

 

187-Tuhfetul muridin şerhi vesiletul mübtediîn Ali Meyas eş Şâfi 90 sayfa Hicri 1299 yılı 150 tl

 

188-Kitâbu maknu' Şeyh İbrahim 47 sayfa 150 tl

 

189-Ahkâmuş şaral yemâni. Hurmus Elheramise. 28 sayfa 150 tl

 

190-Akâlîmu sebatu zâtus sûr. Ahmed ıraki simavi. 88 sayfa 250.tl

 

191-Ezzîci me'mûnî Ebu Mensur 210 sayfa 200.tl

 

192-Sirril mektûm lil eyyâm. Fahreddin Razi 199 sayfa 200.tl

 

193-Talâsimul kevâkibul sâbiteh. Muhammed Ebi Bekir 183 sayfa Hicri 1104 yılı 150tl

 

194-Kitabul mumta' fi serhil maknu'. Ebi Bekir Elsunisi. 118 sayfa Hicri 1280 150tl

 

195-Kitabul derec. Beni Musa 134 sayfa 150.tl

 

196-Muhtasari Ebû Ma'şer Muhammed el Belhi 23 sayfa 150 tl

 

197-İktirânâtul kevâkib Muhammed el Belhi 33 sayfa 150 tl

 

198-Medhali fî ahkâmün nücûm Ali ibni Ahmed Belhi. 36 sayfa 150 tl

 

199-Ahkâmuz zerkâvî Ahmed Musa Zerkavi Elfeleki 27 sayfa 150tl

 

200-Kitâbu mevâkitul burûc 36 sayfa 150.tl

 

201-Ellemmeatu fî hallil kevâkibu seba. Mesud ibni seyyid Muhammed. 128 sayfa. Hicri 1290 yılı 150 tl

 

202-Metnil la'me fî hallil kevâkibi seyyâre. Şihbeddin ahmed kumi. 104 sayfa 150tl

 

203-Kitâbun nucûmiyye. Sehl Bin Beşir 110 sayfa 150 tl

 

208- Fethul fethiyyeh. 137 sayfa 150.tl

 

209-Heyetul eflâk ve haraketun nucûm. 44 sayfa 150.tl

 

210-Dimesel yunâni Serece Telmizeh 70 sayfa 150 tl

 

211-Esrârul mesâil. İbni Merzuki Basiri 62 sayfa 150 tl

 

212-Elenvârul sâtiât alâ netîcetul mîkât. Muhammed İbrahim Eşşafi' 90 sayfa 150 tl

 

213-İlmun nucum 38 sayfa 150 tl

 

215-Muhtasarul heyeti vel mefâtihu fi ilmul evkât 79 sayfa 150 tl

 

300-Beris sâate veş şifâil âcil 160.sayfa 200 tl

 

301-Cemeletul havas fil hayvan vet talasım vel ayat vel ediyye 205.sayfa 200.tl

 

302-Cevâmiu calinus 94 sayfa 150.tl

 

303-Da'vetu sureti inşirah 10 sayfa 150 tl

 

304-Durrul envar Lİ ibnil haccıl kebir300.sayfa 300 tl

 

305-Ediyyetu azimeh. 263 sayfa 200.tl

 

306-Elediyyetul mufredeh Semerkandi 451 sayfa 300.tl

 

307-Elfelek ver rûhâniyyeh. 69 sayfa 150 tl

 

308-Elmaksadul aksa fi şerhi esma-ullahul husna. İmam Gazali. 114 sayfa 150.tl

 

309-Erremzi sevâhilî 184 sayfa 200.tl

 

310-Esrârul acibeh160.sayfa 150.tl

 

311-Esrârul huruf106.sayfa 150.tl

 

312-Eşşeytân fî tehsîri rûh. 2. cüz 310 sayfa 300 tl

 

313-Fethul akfal116.sayfa 150.tl

 

314-Fevâid Muhammed İyaşi 125.sayfa 150.tl

 

315-Fil a'ziyyetu vel eşrebeh 3.cılt 220.sayfa 200 tl

 

316-Firrûhâni. İbni sina. 378 syfa 300.tl

 

317-Ğayetul emani 160.sayfa 200.tl

 

318-Havassi surei yasin. 138 sayfa 200tl

 

319-hayatأ¼l_hayevan-kemaleddin_demiri 374.sayfa 300tl

 

320-İlmi huruf vel esma vel ayat vel esrârul mahfiyyeh. 368 sayfa 300 tl

 

321-İlmun nucum 27 sayfa 150tl

 

322-Kevkebi muhit 30 sayfa 150 tl

 

323-Kitâbu Acîbuş Şekl 138 sayfa 200.tl

 

324-Kitabu fusul 15 sayfa 150tl

 

325-Kitabu lu'lu' meknûn. 173 sayfa 200.tl

 

326-Kitâbul hisnil hasin Şeyh Muhammed el Hazeri 123 sayfa 150tl

 

327-Latâiful işârât 102.sayfa 200tl

 

328-mahtutel_esrarl_batini 280.sayfa 200tl

 

329-Mehecil da'vât 251 sayfa 300.tl

 

330-Mu'cemil nebâtât ve fevâidihâ 152.sayfa 150tl

 

331-Mulûkuz Zilâm 48 sayfa 150tl

 

332-Rumuzul aklam 90.sayfa 150.tl

 

333-Seceretun nûmâniyye fî devleti osmaniyye 39 sayfa 150tl

 

334-Tacul muhtac 154 sayfa 200tl

 

335-Vâkıful ğâyât fî esrârur riyâzât. Ahmed Elbuni. 112 sayfa 150.tl

 

336-Zikri âsaril vârideh 12.sayfa 150tl

 

337-Risâletu evvelihâ 117 sayfa 200.tl

 

338-makallinnur 147 sayfa 200tl

 

339-Hacerul mukerrem 58 sayfa 150tl

 

340-Celcelutiyye İmam gazali 51.sayfa 150tl

 

341-eddurrul a'la 140.sayfa 200tl

 

342-Elkelimut tayyıb 150.sayfa 200.tl

 

343-Kifayetül hakim. Ebu Ali el Hiyat 81.sayfa 150tl

 

344-Letâiful avârif 290.sayfa 300.tl

 

345-Risâle-i Belinas hakim 44.sayfa 150tl

 

346-Serhil elfâzilletî tedâveletihas sûfiyyeti 20.sayfa 150tl

 

347-Ulumu ğaribe 390.sayfa 400.tl

 

348-Essirril mektûm fî ilmut talâsimu ven nucûm. Fahreddin Razi. 280 sayfa 200.tl

 

349-İlmul huruf şemsul kulub.Ahmed bin Hasan Elharrali. 241 sayfa Hicri 1191 200.tl

 

350-Kitabu mefatihul esrarul huruf Ahmed Elbistami 175 sayfa 200.tl

 

351--Fedâilil kurân. 152 sayfa 200tl

 

352-Şerhi esma-ullahil husna. 110 sayfa 150.tl

 

353-havassul ahcar iki kitap biri 60 sayfa biri 28 sayfa 150tl

 

354-Da'vetul kamer. 50 sayfa 150tl

 

355-Elhukemâ'. 22 sayfa 150tl

 

356-Havassı kaside-i burde. 16 sayfa 150tl

 

358-Havassi esmaullahul husna. 14 sayfa 150tl

 

359-Kitabu sirril meknûn min ilmun nucûm. Fahreddin Razi. 220 sayfa 200.tl

 

360-KIRMANI (kervani) 194.sayfa 200.tl

 

361-seyh zennani ismail 185.sayfa 150.tl

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ARABCA MATBU ESERLER

 

1-Mecmuatul ahzab. Ahmed gümüşhanevi 3 cilt olup, 1876 sayfadır 600 tl

 

2-Eddurrun menzûm ve hulâsetus sirril mektûm Muhammed felati. 704 sayfadır 400tl

 

3-Câmiul fevâid fî esrârul makâsid Habib Bin Musa Erriza Elefşaril Necefi 300 sayfa 300 tl

 

4-Elûlumul ğarîbeh Muellif. Şeyh Habib Bin Musa Er Riza Elefşaril Necefi Hicri 1402 yılı 264 sayfa 200 tl

 

5-Kavâidul a'dâd Vel Hurûfu Fî Fethul A'mâlul ma'kûdeh. Habib Bin Musa Er Riza Elefşaril Necefi 159 sayfa 200 tl

 

6-Feydur rabbâni fî ilmir rûhânî Ahmed el Cezayir 55 sayfa 150.t

l

7-Cevherul ğâli fî havassul mesellesil ğazâlî. Yusuf Muhammed Elevğanistani 68 sayfa 150 tl

 

8-Sihrul ebyad Şeyh Mahmud Ebil Mevahibil Halveti 64 sayfa 150 tl

 

9-Mefâtihul kunûz Şeyh Mahmud Ebil Mevahibul Halveti 79 sayfa 150 tl

 

10-Uyûnel Hakâik. Necruzi Şah Simavi 48 sayfa 150 tl

 

11-Kâhirul ervâh. Fahreddin Tahir Cebr Halaviyyu 622 sayfa 400 tl

 

12-Esrârul mektûm fî esrârul mahzun Musa bin Yahya 277 sayfa 200 tl

 

13-Errahmetu fî tibbi vel hikmeh Celaleddin Suyuti 296 sayfa Hicri 911 yılı 300 tl

 

14-Elkenzul medfûn vel felekil meşhûn. Celaleddin Suyuti 292 sayfa 200 tl

 

15-Havassul kurân fî ilâci ibâdirrahmân Muhammed Sami 275 sayfa 200 tl

 

16-Elesrârul ilâhiyye Ahmed Efadil 24 sayfa 150 tl

 

17- Hibetul mennan fî teshîru mulûkil cân Hakim Hürmüz 32 sayfa 150 tl

 

18-Elbehcetul lemmâatu fî teshîru mulûkil cin Essyyid Ali bin Muhammed Elmağribi 32 sayfa 150 tl

 

19-Ennetâic fî kadâ-i havâic Muhammed Esseba-i 25 sayfa 150 tl

 

20-Essirril me'lûf Yusuf Evkanistani 48 sayfa 150 tl

 

21-Medinetul talâsım Seyyid Muhammed Hasan Sadık 418 sayfa 400 tl

 

22-Hazînetul esrâr Seyyid Muhammed Hakkı Nazilli 224 sayfa Hicri 1286 200 tl

 

23-Kenzul huseyin Ahmed Huseyin Remmal bin Mevlud 223 sayfa 200 tl

 

24-Elcâmiul ebvâbul mehabbeh Muhammed bin rabiatul kufi 253 sayfa 200 tl

 

25-Sihruş şeytân ve afâritul cân Muh. Sami Muhammed Ahmed 168 sayfa 200 tl

 

26-Elkarîni ver riyâziyyâtur rûhâniyyeh Muh. Sami Muhammed Ahmed 117 sayfa 200 tl

 

27-Kitâbu behcetus sâmiîn Elhakimul Maharis 48 sayfa 150 tl

 

28-Kevâkibu lemmâah Seyyidi Abdullah Elmeğaviri 48 sayfa 150 tl

 

29-Kitâbu kavlul mubîn fî havassı ve da'vâtu ve fevâidu sûreti Yâsîn .Ramazan Muhammed Abdullatif 77 sayfa 150 tl

 

30-Essirril celîl. Seyyid Ebil Hasan Eşşazeli 62 sayfa 150 tl

 

31-Elfi hirz ve hirz. Muhammed İbrahim 559 sayfa 400 tl

 

32-Esmâillahil husnâ. Muhammed Bekir İsmail 405 sayfa 300 tl

 

33-Acâibu mahlûkât Kazvini 402 sayfa 400 tl

 

34- Mefâtihul ğayb Mahmud Kazvini 229 sayfa 200 tl

 

35-Kitâbul Ecnâs. Asaf bin Berhiya 200 sayfa 200 tl

 

36-Essirril mazrûf fî ilmu bastil hurûf Şeyh Muhammed eş şafi 28 sayfa 150 tl

 

37-Elvâhul Cevâhir. Hakimul Eflatun 32 sayfa 150 tl

 

38-Fethur rahman Ahmed et Teşyiti 94 sayfa 150 tl

 

39-Elinâyetu rabbâniyye. Yusuf Muhammed 82 sayfa 150 tl

 

41-Şifâ-ur rabbâni fî tibbur rûhânî 448 sayfa 300 tl

 

42-İksirud da'vât Muhammed bin abbas ezzahid. 447 sayfa 400 tl

 

43-Kitâbu ibnul haccıi kebir mağribi.Şeyh muhammed haccıl kebiril mağribi. 463 sayfa 400 tl

 

44-Kitâbu Tâcul Mulûk Müellif. Şeyh Muhammed Haccıl Kebiril mağribi. 179 sayfa 200 tl

 

45-Hazanatul magribi. İbnil Hac Tilmisanil mağribi Hicri 737 yılı. 729 sayfa 500 tl

 

46-Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr İbnil hac Tilmisani 167 sayfa 300.tl

 

 

47-Şifâuz zamân Ahmed demnehuri 64 sayfa 150 tl

 

48-İgâsetul lehfân li teshîrul emlâkil vel cân Seyyidi Abdulfettah Şa'rani 57 sayfa 150 tl

 

49-Ettâbutul esved. Li Ebil Cin 21 sayfa 150 tl

 

50-Elmu'sirâtul hafiyye fil ulûmur rûhâniyye. Muh Ahmed Mustafa Eşşehir. 48 sayfa 150 tl

 

51-Kitâbu risaletu rûhâniyyât. Şeyh atiyye abdulmecid. 1572 sayfa 600 tl

 

52-Kitâbus sehemus sâibu fî tenkiyetul ulûmur rûhâniyyeti mineş şevâib. Şeyh atiyye abdulmecid. İki cilt olup, 1099 sayfadır 600 tl

 

53-Kitâbul emlâk fil aksâm ved da'vât. Şeyh atiyye abdulmecid. 629 sayfa 400.tl

 

54-Essehemus sânibi fî ulûmur rûhâniyyeh. Şeyh atiyye abdulmecid. 454 sayfa 400 tl

 

55-Kitabu esrârul hafâyât fî ilmur rûhâniyyât. Şeyh atiyye abdulmecid 297 sayfa 300 tl

 

56-Kitâbul evrâdus sûfiyye evvel tarîkur rûhâniyye. Şeyh atiyye abdulmecid. 274 sayfa 300 tl

 

57-Elesrârur rabbâniyye fî fevâidur rûhâniyye. Şeyh atiyye abdulmecid. 245 sayfa. 1. Cüz 200 tl

 

58-Essirrul Mastur fi Hurufun Nur İbrahim Ebu Halil 31 sayfa 150 tl

 

59-Essihrul muhtâr. Şeyh cibril ruhani. 92 sayfa 150 tl

 

60-Ravzatüs sündüsiyye fi esmâ- i idrisiyye Muhammed Ettunisi. 66 sayfa 150 tl

 

61-Hayâtul hayavân. Kemaleddin Demiri 1101 sayfa 600 tl

 

62-Akâmul mercân fî ğarâibul ahbâru cân M. bin Abdullah eş Şafi 404 sayfa 400 tl

 

63-Ettuhuful cevheriyye Mahmud Nessar 544 sayfa 300 tl

 

64-Cevherul kuşuf ve esrarul huruf Mahmud Nessar 2 cilt 318 sayfa 400 tl

 

65-Elesrârul kevniyye fil ulûmur rûhâniyye Mahmud Nessar 2 cilt olup toplam 244 sayfa 300 tl

 

66-Sârimul Battâr Vahid bin Abdusselam Bâli 135 sayfa 200 tl

 

67-Mezamiri Davud Muellif. Yusuf Davud 130 sayfa 200 tl

 

68-Ğâyetul hakîm Hakimul hazık ebi muslimetul Mucritil Endülisi 128 sayfa 150 tl

 

69-Avnul ulema-is salihin. Elhac Yakub Abdullah el Uluri 127 sayfa 150 tl

 

71-Kulliyâti mecmaid da'vâtil kebîr. İbni giyaseddin muh. abdulmuttalib elalai. 454 sayfa 400 tl

 

72-Eddurrul meskûb fî esrârul ğuyûb. Mahmud Ettuhi abdulbasit. 197 sayfa 200 tl

 

73-Âlemul cin veş şeyâtîn Süleyman Askar 192 sayfa 200.tl

 

74-Fethul melikil mecîd Şeyh Ahmed Deyrabi 176 sayfa 200.tl

 

75-Mecmuatu Amaliyyât ve Mucerrebâti Gazalil Kebir Muellif. İbrahim Muhammed Abid. 169 sayfa 200.tl

 

77-Cevâhirul lemmâah fî istihdâri mulûkil cin Ebu Hayyullahul Merzuki 143 sayfa 150.tl

 

78-İlmul hurûf li samûr hindî Salih bin Yahya 160 sayfa 200.tl

 

80-Mucerrebâti ibni sînâ errûhâniyyeh 125 sayfa 150.tl

 

82-Mecmuatu ibni sina İbni Sina 80 sayfa 150.tl

 

83-Mucerrebâtu ibni sinâ. Ali Bin Ebû Sîna 32 sayfa 150.tl

 

84-Serhi Esmâ-ul husnâ İmam Gazali 208 sayfa Hicri 505 yılı 200.tl

 

85-Kitabut Tibbur Ruhâni İmam Gazali 151 sayfa Hicri 505 yılı 150.tl

 

86-Mahzenul evfâk İmam Gazali 135 sayfa 150.tl

 

87-Havassul kurân Gazali 108 sayfa 150.tl

 

88-Ettibbur rûhânî İmam Gazali 79 sayfa 150.tl

 

89-Zehebul ibrîz Gazali 68 sayfa 150.tl

 

91-Mecmûun latîf İmam Gazali 60 sayfa Hicri 505 yılı 150.tl

 

92-Elevfâk İmam Gazali 56 sayfa Hicri 505 yılı 150.tl

 

93-Kitabut tavalik İmam Gazali. 77 sayfa 150.tl

 

94-Elkibritül Ahmar Muhyiddin İbni Arabi 222 sayfa 200.tl

 

95-Mucerebâti ibni arabî fit tibbir rûhânî Muhyiddin İbni Arabi 169 sayfa 150.tl

 

96-Turul agla Muhyiddin İbni Arabi 157 sayfa 150.tl

 

97-Kitâbul cifril kebîrul câmi' Muhyiddin İbni Arabi 156 sayfa 150.tl

 

98-Kitâbu şekkul ceyb bi ilmul ğayb Muhyiddin İbni Arabi 112 sayfa 150.tl

 

99-Mecmuatu saatul haber Muhyiddin İbni Arabi 80 sayfa 150.tl

 

100-Şemsul meariful kübra Ahmed bin Ali el Buni 4 cüz Toplam 534 sayfa Hicri 622 yılı 300.tl

 

101-Menbeu usûlul hikmeh Ahmed bin Ali el Buni 365 sayfa Hicri 622 300.tl

 

102-Şemsul meâriful suğrâ. Ahmed Bin Ali Elbuni 200.tl

 

103-Sihrul uşşâk fî celbul müştâk Ahmed bin Ali el Buni 96 sayfa 150.tl

 

104-Ellu'lu vel mercân fî teshîri mulûkil cân Ahmed bin Ali el Buni 64 sayfa Hicri 622 yılı 150.tl

 

105-Usûlu ilmul harf ve zaرâbitul evfâk. Ahmed Elbuni 150 tl

 

106-Alemul ervah Seyyidul Huseyni 159 sayfa 150 tl

 

109-Sihrul hunûd. Esseyyidul Hüseyni 140 sayfa 150 tl

 

110-Essihrul ahmer vel kibrîtul efhar Seyyidul Hüseyni 140 sayfa 150 tl

 

111-Şerhul ismul a'zam. Ahmed Elbuni. 76 sayfa 150 tl

 

11111-Sihrus sûdân vel teshîrul cân. Seyyidül Hüseyni 139 sdayfa 150 tl

 

1111-Menbeu usulul remil Abdulfettah Tuhi 263 sayfa 300 tl

 

112-Essihru vel cân Seyyidül Hüseyni 121 sayfa 150 tl

 

113-Essihrul azim fî ilâcul meshûrul akîm Seyyidül Hüseyni 112 sayfa 150 tl

 

114-Essihrul rahib fî celbül habîb Seyyüdül Hüseyni 101 sayfa 150 tl

 

115-Elbidâye ven nihâyeh 1-2 Abdulfettah Tuhi 586 sayfa 400 tl

 

116-Ennecâh fî ulûmun nefs 1- 2. cilt Abdulfettah Tuhi 528 sayfa 400 tl

 

117-Sihri Harut ve Marut Abdulfettah Tuhi 3 cilt 483 sayfa 400 tl

 

118-Sihrul acib celbul habib Abdulfettah Tuhi 3 cilt 471 sayfa 400 tl

 

119-Essihrul azim Abdulfettah Tuhi 3 cilt 963 sayfa 600 tl

 

121-İsmullâhul a'zam Abdulfettah tuhi 238 sayfa 300 tl

 

122-Kulli mâ kâne beynel insi vel cân. Abdulfettah Tuhi 269 sayfa 300 tl

 

123-Sihrul kuhhân fî hudûrul cân Abdulfettah Tuhi 224 sayfa 300 tl

 

125-Tâcul mulûk Abdulfettah Tuhi 188 sayfa 150tl

 

126-Mursidil insân Abdulfettah Tuhi 184 sayfa 150 tl

 

128-İğâsetul mazlûm fî keşfi esrârul ulûm Abdulfettah Tuhi 175 sayfa 150 tl

 

129-Hadisul tuhi meal can. Abdulfettah Tuhi 173 sayfa 150 tl

 

130-Sirril esrâr Abdulfettah Tuhi 161 sayfa 150 tl

 

131-Ahkâmul hakim Abdulfettah Tuhi 159 sayfa 150 tl

 

133- Edderâsetu fî ilmul ferâsetu Abdulfettah tuhi 151 sayfa 150 tl

 

134-Kitabu sihru bârnûh Abdulfettah Tuhi 135 sayfa 150 tl

 

135-Essihrul cebbâr likulli muhtâr Abdulfettah Tuhi 123 sayfa 150 tl

 

136-Hâtemi suleymâni vel ılmir rûhânî Abdulfettah Tuhi 120 sayffa 150 tl

 

137-Teshiriş Şeyatin Abdulfettah Tuhi 102 sayfa 150 tl

 

138-Delilil hayrân fî tâlial insân Abdulfettah Tuhi 96 sayfa 150 tl

 

139-Essihrul ahmar Abdulfettah Tuhi 96 sayfa 150 tl

 

140-Essirril mekşuf Abdulfettah Tuhi 96 sayfa 150 tl

 

141-Kudretul hallâk fî ilmil evfâk Abdulfettah Tuhi 80 sayfa 150 tl

 

142-Ezzayircetul hendesiyye Abdulfettah Tuhi 72 sayfa 150 tl

 

143-Resâilu İbni arabi ve İbni sina Abdulfettah Tuhi 72 sayfa 150 tl

 

144-Elkebârît fî ihrâcil afârit Abdulfettah Tuhi 72 sayfa 150 tl

 

145-Sirril kudemâ' fî ilmil kimyâ. Abdulfettah Tuhi 71 sayfa 150 tl

 

146-Elbeyan Abdulfettah Tuhi 77 sayfa 150 tl

 

147-Zâyircetu ettûhil felekî Abdulfettah Tuhi 42 sayfa 150 tl

 

148-Kitâbu cevâhirul hams Seyyidi Muhammed el Atar 509 sayfa 400 tl

 

149-Elâ letâfur rabbâniye fî ezkârahu errûhâniyye. Abdullah el İsa 421 sayfa 400 tl

 

150-Tuhfetur radaviyyeyye fî mucerrebâtul imâmiyyeh Erradur radaviyye 370 sayfa 400 tl

 

151-Evrâd ve ahzâb Şeyh Salih ca'feri 297 sayfa 300 tl

 

152-Edduâ-i esrâru ve envâr Abdullatif saidi 278 sayfa 300 tl

 

154-Cemiul evradul kadiriyye 234 sayfa 300 tl

 

155-Hazâini âli muh. s.a.v. fil ediyye vel ezkâr vel evrâd. Seyyid muh. hasan sadık 236 sayfa 300 tl

 

156-Mucerrebati ulema-i vel arifin. 62 sayfa 150.tl

 

157-Makâsidul Remil Muellif. Esseyyid Muhammed Nekiyyi 187 sayfa 200 tl

 

158-Tezkuretul Muhtar Muellif.Şeyh Talib Halil 150 sayfa 150 tl

 

159-Nefehatul esrâr fî ilmur remil Elhac Seyyid bin Muhammed 119 sayfa 150 tl

 

161-Mecmuatu erbea resâil Esseyyid Abdunnadir el Huseynul Edhemi 40 sayfa 150tl

 

162-Eddurrun munzam Kemaleddin Ebu Salim 122 sayfa 150 tl

 

163-Keşfus sâtı' fî hallil cifril câmi' Muhsin Ali el Gaffarul Dimeşki 123 sayfa 150 tl

 

164-Cifril câmi' ven nûrul lâmi'. Ali bin Ebi Talib k.r.v. 34 sayfa 150 tl

 

165-Elcifr. Seyyid muhammed ebul azaim. 99 sayfa 150 tl

 

166-Kitâbu medhali fî ilmul cifr.İmam ca'feri sadık. 37 sayfa 150tl

 

167-Kitabu telhisil mecsiti Li ibni sina 458 sayfa 300 tl

 

168-Keşful mektûm Abdullah bin Muhammed bin Abbas 526 sayfa 400 tl

 

169-Ennucûmut tavâli' alâ eddurerul levâmi' İmam Yafi' 260 sayfa 200 tl

 

170-Kenzul hukemâ-i 192 sayfa 200 tl

 

171-Sirril mektum fi esrârun nucûm Mirza Muhammed Şirazi 165 sayfa 200 tl

 

172-Kitabul envâ-i ve menâzilil kamer. Salim Bin Beşir 160 sayfa 200 tl

 

173-Keşful esrârul mahfiyye Ömer bin Mesud 134 sayfa Hicri 1160 150 tl

 

174-Ettâlıil hadasiyye lir ricâi ven nisâ Ebu mağşerel feleki 114 sayfa 150 tl

 

175-Elmakâlâtul âşira mim serâiril hikmeh. Yakub Elhamadani 99 sayfa 150 tl

 

176-Kitâbu ilmul felek vet tencim Gassan Hadi 93 sayfa 150 tl

 

177-Kitâbu daniyâl un nebiyyu fil ibrâci ves sihir Ebi Ma'şer el Feleki 80 sayfa 150 tl

 

178-Eddehruşiyye 24.sayfa 150 tl

 

178-Kitabu tefhimul evâili Muhammed bin Ahmed Birûnî 49 sayfa 150 tl

 

179-Elkevâkibud durriiyyeh Nasireddin Ömer Beydavi 42 sayfa 150 tl

 

179-Elmisbâh. Ali Celdeki 161 sayfa 200 tl

 

180-ezzâyaric. 72 sayfa 150 tl

 

180-Surul kevâkibu kadîmeh Abdurrahman bin Ömer Razi 26 sayfa 150 tl

 

181-Havassi hasbunallahi ve ni'mel vekil. 46 sayfa 150 tl

 

182-Keşful esrâr fil fincân 58.sayfa 150.tl

 

183-Likittil mercân fî ahkâmul cân Celaleddin suyuti 240 sayfa 200.tl

 

184-Nihâyetul amel Abulfettah Tuhi 418.sayfa 400 tl

 

185-Acâibul mahlûkât ve ğarâibul mevcûdât Kazvini 492.sayfa 400 tl

 

186-Câmiul mufîd 201.sayfa 300 tl

 

187-Eşşifa fi tağrifi hukuku mustafa 704.sayfa 600 tl

 

188-Kenzul medfun 33.sayfa 150 tl

 

189-Kitâbu mevâkiun nucûm 166.sayfa 150.tl

 

190-Tardil cin ve şeyatin 223.sayfa 300 tl

                        

                             ARABCA TİB VE SİFALİ BİTKİLER

 

1-Elkânunu fit tib İbni Sina 1161 sayfa 400.tl

 

3-Ettıbbun nebevî İbnil Kayyim 335 sayfa 200.tl

 

4-Tûkel hicâmeh Şeyh Ebi Muhammed Ahmed 268 sayfa 200.tl

 

5-Teshilul menâfi Abd. bin Ebi Bekr Elezrak 202 sayfa Hicri 890 yılı 150.tl

 

6-Sirru ilâcus seretân Mecdi Muhammed eş Şehavi 189 sayfa 150.tl

 

7-Elibtihaci bi hulasetul ilac. Muhammed Unuril Mursidi 100 sayfa 150.tl

 

8-Mücerrebati şeyh salih 42 sayfa 150.tl

 

9-Mucerrebatul buyut fit tıb Asaf bin berhiya 32 sayfa 150 tl

 

10-Tezkirati ulul elbab camiu acebul uccab 300.tl

 

11-Fi ilmi tıbbul hayl 140.sayfa 200.tl

 

11-Kitâbul tibbu li reisil hukemâ Şeyh Fadil bin el Baytar 170 sayfa 200.tl

 

12-Errahmetu fit tibbi vel hikmeh Ahmed bin Ali el Buni 88 sayfa 200.tl

 

12-Fit tib Ebu said bin ebul hayr 760 sayfa 400.tl

 

13-Kitâbu ercûzetut tibbi ved devâ' İbni Sinâ 38 sayfa 150.tl

                           

                                ARAPÇA ENAMİ ŞERİFLER

 

1-Enami serif 142 sayfa 150.tl

 

2-Enami şerif 50.sayfa 150 tl

 

3-Enami şerif 44 sayfa 150 tl

 

4-Enami şerif 54 sayfa 150 tl

 

5-Enami şerif 94 sayfa 150.tl

 

6-Arapca yazma enam 41 sayfa 150 tl

 

7-enami şerif Arapça 150 tl

 

9-arapça enam 22.sayfa 150 tl

 

10-arapça enam 210.sayfa 200.tl

 

11-arapça enam 354.sayfa 400.tl

 

12-arapça enam 550.sayfa 400 tl

 

13-arapça enam isimsiz 24.sayfa 150 tl

 

14-arapça enam isimsiz 90.sayfa 200.tl

 

15-arapça enam isimsiz 200.sayfa 200.tl

 

16-arapça enami 350.sayfa 300.tl

 

21--Arapca yazma enam 41 sayfa 150 tl

 

22-arapça enam 110.sayfa 200.tl

 

23-arapça enam 180.sayfa 200.tl

 

24-arapça enam 224.sayfa 200.tl

 

25-arapça enam 229.sayfa 200.tl

 

26-arapça enam 260.sayfa 200.tl

 

27-arapça enam isimsiz 18.sayfa 150 tl

 

28-arapça enam isimsiz 30.sayfa 150 tl

 

29-arapça enam isimsiz 32.sayfa 150 tl

 

30-arapça enam isimsiz 67.sayfa 150 tl

 

31-arapça enam isimsiz 78.sayfa 150.tl

 

32-arapça enam isimsiz 267.sayfa 300 tl

 

33-arapça eneam isimsiz 380.sayfa 300.tl

 

34-enami şerif Arapça 150.tl

                           

                            FARSCA HAVAS KİTAPLARI

 

  1. Miftâhul mekâsid Muhammed bin İlyas 350 sayfa 400.tl

 

  1. Havassı Kurân Abdul Ali 325 sayfa 400.tl

 

3- Esrâru talâsim 229 sayfa 250 tl

 

5-Hutûmât Ve Teshîrâti Cin Ve A'mâlu Kırtâs Ve Ulûmu Ğarîbe. Muellif. Üstad Sekâkî 201 sayfa 200 tl

 

6-Tılsımâtı tamtam hindi 184 sayfa 200 tl

 

7- Yetmişiki div Asaf bin berhiya 248 sayfa Hicri 1263 yılı 200 tl

 

8-Kunhul murâd ve vefkil a'dâd 177 sayfa 200 tl

 

9- Ediyye ve edviyye Hacı Mirza Riza Sakazade 604 sayfa 300 tl

 

10- Kulliyati kitabu Mecmuatul Davet-i Kebir İbni İyaseddin 75.tl Muhammed 392 sayfa 400 tl

 

11- Bahrul mearuf ve şekkul ard Şeyh Ebul Kasım Şirazi 352 sayfa 400 tl

 

12-Kenzul huseyin 287 sayfa Hicri 1332 yılı 200 tl

 

13- Kenzul iskender şifre 786 232 sayfa Hicri 1301 yılı 200 tl

 

14- İlmi Cifr Mahmud attari tebrizi 225 sayfa 200 tl

 

15- İlmi huruf Şeyh Ali Elmuhallâtil hâyiri Hicri 1302 206 sayfa 200 tl

 

16- Sirrul mustetar Şeyh Bahai 213 sayfa 200 tl

 

17-Ahsenul amalu farisi Hacı Muhammed Nebi 204 sayfa 200 tl

 

18-Dua-i Müstecâb teshirat ve davat Hacı Muhammed bin Abdul Ahad 197 sayfa 200 tl

 

19-Kitâbu esrâri kâsimî Hüseyin Kaşifi 164 sayfa 200 tl

 

20- Kulliyâti cevâhiru hamseh 104 sayfa 200 tl

 

21- Gulizari tavizât ve mucerrebâti amaliyât Abdul Melik 97 sayfa 200 tl

 

22- Hazinetul fevâid fî ahsenul mekâsid 51 sayfa 150.tl

 

23- Miftâhul Metâlib Ruveyni Pevri 51 sayfa 150.tl

 

24-Hazinetul esrar Muhammed seyyid zade 34 sayfa 150.tl

 

                              

                             OSMANLİCA YAZMA ESERLER

 

1-Sirril mektum fi ilmin nucum Fahreddin Razi 776 sayfa Hicri 1017 yılı 600.tl

 

2-Şifâ-i ebdânul merdâfî şerefi menâfiul kurân.Hafiz İbrahim Bin Hafiz Muhammed 586 sayfa Hicri 1209 500.tl

 

3-Havassul esrâr 968 sayfa 700.tl

 

4-Mecmuatu mustafa fehim Hasirci zade. 368 sayfa Hicri 1322 yılı 300 tl

 

5-Kitâbu bahrun meâruf Hikmet baba 778 sayfa 600.tl

 

6-Havassi berhetiyye Hikmet baba 135 sayfa 200.tl

 

7-Şerhu cünnetul esmâ İmam Gazali 33 sayfa 150.tl

 

8-Tuhfetil tilâb li hediyyetul ahbâb Elhac Muhammed Nazif 81 sayfa Hicri 1100 yılı 150.tl

 

9-Cemul havas 71 sayfa 150.tl

 

10-Bastil huruf fi sirril evfak 83 sayfa 150.tl

 

11-Mefâtihul esrâr Salih bin Veznadar 350 sayfa 1138 yılı 300 tl

 

12-Miftâhul esrar 338 sayfa 1290 yılı 300 tl

 

13-Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr İbnil Hac Tilmisani 302 sayfa Hicri 737 yılı 300 tl

 

14-A'cebul acîb Osman bin Muftu 188 sayfa 300 tl

 

15-Havassi esmâ İlyas ibni İsa Saruhani 357 sayfa 400 tl

 

16-Ferahnâme İlyas ibni İsa Saruhani 41 sayfa 150.tl

 

17-İlmu acâib 126 sayfa 200 tl

 

18-İlmu ğarâib 70 sayfa Rumi 1314 yılı 150.tl

 

19-Teshiru acâib 73 sayfa 150.tl

 

20-Kitâbu nusret efendi Nusret efendi 98 sayfa 150.tl

 

21- Kelâmul mecîd 354 sayfa 300.tl

 

22-Risâletul havas İbrahim Muhammed Elbelvacı 292 sayfa 200 tl

 

23-Fevâid 243 sayfa 200.tl

 

24-Cifril cami kebir ve sagir Ali bin Ebu Talib k.r.v.482 sayfa 300.tl

 

25-Kitâbu Mulhime Mustafa Ali 633 sayfa 300.tl

 

26-İksiril a'zam 163 sayfa Hicri 1197 yılı 300.tl

 

27-Havassu Ebu Suud Ebus suud efendi 51 sayfa 150 tl

 

28-Havassu Yasini Şerif 77 sayfa 150.tl

 

29-Nushâ-i kâr 88 sayfa Hicri 1308 yılı 150.tl

 

30-Kitâbu Âyetul hirz Ali Yılgın 75 sayfa 150.tl

 

31-Kitabu metâlius seâdeh 280 sayfa 400 tl

 

32-Bahrul ğarâib 162 sayfa 150 tl

 

33-Da'vetnâme Firdevsi Tavil 178 sayfa Hicri 893 yılı 200.tl

 

34-Uyunel hakaik Sah Simavi Necruzi 175 sayfa Hicri 580 yılı 200.tl

 

35- Da'vetul berhetiyyetul kübra 133 sayfa 200.tl

 

36-Cunnetul esmâ İmam Gazali 34 sayfa 150.tl

 

37-Havassi Yasin 71 sayfa 150.tl

 

38-Batılnâme-i Sihir 27 sayfa 150 tl

 

39-Evrâdi bahâ-i Şeyh Muhammed Bahâ-i 50 sayfa 150.tl

 

40-Şerâitı esmâ-il hüsna 60 sayfa 200.tl

 

41-Havassu Esmâ-ul hüsnâ 198 sayfa 200.tl

 

42-Risâletul munireh İbnul Kemal 192 sayfa 200.tl

 

43-Usûlul havas Muhammed Riza 112 sayfa Hicri 1324 yılı 150 tl

 

44-Esrâri âcîbe ve Esmâ-i Hafiyye 217 sayfa 200.tl

 

45-Cevâhirul meknûn Muhammed Ali 190 sayfa Hicri 1306 yılı 200.tl

 

47-Celcelûtiyye 19 sayfa 150.tl

 

48-Ricâlil ğayb. 73 sayfa 150 tl

 

49-Acâibu mahlûkât Yazıcı oğlu Ahmed Bican 78 sayfa 150.tl

 

50-Havassı Ashab-ı Kehf 223 sayfa 200.tl

 

51-Tâli'nâme ve Perinâme 260 sayfa 300 tl

 

52-Elbari İsfehani Zade Muhammed Riza 178 sayfa 1304 yılı 200 tl

 

53-Marifetname İbrahim Hakkı 750 sayfa 600.tl

 

54-Delâilul hayrât ve şevârikil envâr 143 sayfa 150 tl

 

55-Şerhi daveti sureti vedduhâ 38 sayfa 150.tl

 

56-Kitabu Yıldızname 142 sayfa 200.tl

 

57-azamı mizan 90.sayfa 200.tl

 

58-Fevaid.1 2 3 cılt 400.sayfa 600.tl

 

59-Hindira sabur 220.sayfa 200.tl

 

60-KADİB'İ TUMTUM 320.sayfa 200.tl

 

61-MURABBAŞ 500.sayfa 400.tl

 

62-Sabuni jpk 300.sayfa 200 tl

 

63-Kitâbu havassi şerif Hikmet Baba 146 sayfa 200.tl

 

64-Osmanlica remil 52.sayfa 150 tl

 

65-sabuni 300.sayfa 400.tl

 

66-Şeyh Ahmed 350.sayfa 400.tl

                    

           

                    OSMANLİCA TİB VE SİFALİ BİTKİLER

 

5-Mücerrebi tib 1. ve 2. cilt toplam 437 sayfa 400.tl

 

6- Mürşidül muhtar fi ilmil esrar Ömer efendi 219 sayfa 200.tl

 

7-Kâmusul hikmetu vet tib 190 sayfa 200.tl

 

8-Tuhfetul muteahhilîn Mustafa Ebul Feydil Tabib 64 sayfa 150.tl

 

9-Tibnâme-i pâdişâhı Nasireddin Tusi 55 sayfa 150.tl

 

11-Mücerrebi tib 2. cilt 248 sayfa 400 tl

 

12-kenzül sıhhatül ebdaniyye 4.cilt olup 380.sayfa 400 tl

 

                      

                           OSMANLİCA MATBU ESERLER

 

2-Envarul kudsiyye 442 sayfa 400 tl

 

3-Nusretul cunud uhdetul şuhud Nazilli seyyid Muhammed 240 sayfa 200 tl

 

4-Kenzul esrâr. Seyyid Süleyman Elhuseyni 143 sayfa. Hicri 1344 150.tl

 

5-Risale-i nusret efendi 149 sayfa 150.tl

 

6-Esrârul hurûf Ragib Rıfkı 74 sayfa Hicri1336 yılı 150.tl

 

8-Muntehabâti sâmiyye Aburrahman Sami Hicri 1338 yılı 64 sayfa 150.tl

 

10-Kaside-i burde 200.tl

 

11-Yıldızâme Caferi Sadık 48 sayfa 150.tl

 

12-Tefeulnâme Muhyiddin Arabi 32 sayfa Hicri 1330 yılı 150.tl

 

13-Fazileti Yasin 30 sayfa 200 tl

 

14-Kitabu saatname 137 sayfa 300.tl

                      

                              OSMANLİCA ENAMLAR

 

1-Enami serif Hasan Koc 540 sayfa 600 tl

 

2- Enami serif Hasan Koc 495 sayfa cep boy 500 tl

 

3-Enami serif Hasan Koc 443 sayfa 400 tl

 

4-Enami serif Hasan Koc 383 sayfa 400 tl

 

5- Enami serif Hasan Koc 288 sayfa 300 tl

 

6-Enami serif Hasan Koç 174 sayfa 200 tl

 

7-Enami serif Müellif Huseyin Gencal 446 sayfa 400 tl

 

8-Enami serif Muellif Hasan Balci 357 sayfa 400 tl

 

9-Enami serif 237 sayfa 200 tl

 

10-Enami serif 274 sayfa 200.tl

 

11-Enami serif 197 sayfa 200 tl

 

12-Enami serif 128 sayfa 200 tl

 

13-Enami serif 105 sayfa 200 tl

 

14-Enami serif 73 sayfa 200 tl

 

15- Enami şerif 484 sayfa 400 tl

 

16-Enami şerif 224 sayfa 300 tl

 

17-Enami şerif 219 sayfa 300 tl

 

18-Enami serif. 246 sayfa 300 tl

 

19-Enami şerif 40 sayfa 150.tl

 

20-Enami şerif 70 sayfa 150.tl

 

21-Enami şerif 391 sayfa 400 tl

 

22-Enami şerif 374 sayfa 400 tl

 

23-Enami şerif 130 sayfa 200.tl

 

24-Enami şerif 139 sayfa 150.tl

 

25- Enami serif 104 sayfa 150.tl

 

26-Enami serif 114 sayfa 150.tl

 

27-Enami serif 220 sayfa 200 tl

 

28-Enami serif 51 sayfa 150.tl

 

29- Enami şerif 105 sayfa 150.tl

 

30-Enami serif 108 sayfa 150.tl

 

31-Enami şerif 70 sayfa 150.tl

 

32-Enami şerif. 228 sayfa 200.tl

 

33-Enami şerif 251 sayfa 200.tl

 

34-Enami şerif. 46 sayfa 150.tl

 

35.Enami şerif. 53 sayfa 150.tl

 

36-Enami şerif 140 sayfa 150.tl

 

37-Osmanlica enam 488 sayfa 300.tl

 

38-Enâmi Şerif 215 sayfa 200.tl

 

39-Enami serif 78 sayfa 150.tl

 

40-Enami serif 67 sayfa 150.tl

 

41-Enami serif 345 sayfa 150 tl

 

42-Enami şerif 133 sayfa 150 tl

 

43-Enami şerif 42 sayfa 150.tl

 

44-Enami serif 248 sayfa 300.tl

 

45-Enami şerif 76 sayfa 150.tl

 

46-Enami şerif 148 sayfa 200 tl

 

47-Enami şerif 27 sayfa 150.tl

 

48-Enami serif 344 sayfa 300.tl

 

49-Enam-ı şerif 168 sayfa 200.tl

 

50-Enami şerif. 44 sayfa 150.tl

 

51-Enami serif 176 sayfa 150.tl

 

52-Enami şerif 160 sayfa 200.tl

 

53-Enami serif 194 sayfa 200.tl

 

54-Enami serif 55 sayfa 150.tl

 

55-Enami serif 47 sayfa 150.tl

 

56-Enami şerif. 85 sayfa 150.tl

 

57-Enami şerif 73 sayfa 150.tl

 

58-Enami şerif 54 sayfa 150.tl

 

59-Enami şerif 34 sayfa 150.tl

 

60- Enami şerif 250 sayfa 200.tl

 

61-Conk 134 sayfa 150 tl

 

62-Conk 91 sayfa 150.tl

 

63-Conk 43 sayfa 150.tl

 

64-Enami şerif. 14 sayfa 150.tl

 

65-Enami serif 18 sayfa 150.tl

 

66-osmanlıca enamı şerif 50.sayfa 150.tl

 

67-a taşkınggül 150.tl

 

68-Enami şerif 14 sayfa 150 tl

 

69-Enami şerif 150 tl

 

 

                                                                     Enes çelebi

                                                             İletişim 0534 433 27 31

                                                                       www.havaskitaplarim.net 

 

 

Türkçe kitaplar 46 adet kitap Arapça el yazması kitaplar 250 adet kitap Arapça matbu eserler 185 adet kitap Arapça şifa eserler 13 adet kitap Arapça enam eserler 29 adet kitap Farsça eserler 21 adet kitap Osmanlıca yazma eserler 66 adet kitap Osmanlıca şifa eserler 7 adet kitap Osmanlıca matbu eserler 10 adet kitap Osmanlıca enam eserler 69 adet kitap Toplam 700 kitap pdf olarak
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?
Yorum yapmak için giriş yapınız
3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0534 433 2731 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.

BENZER ÜRÜNLER

Scroll