Havas Kitapları Satış Sitesi "/>

250 adet arapça el yazması kitapları

40.000,00 TL 52.550,00 TL %23 İNDİRİM

Ürün Kodu: 250 adet

Stok Durumu: Var

Mevcut Seçenekler:

Adet:

ARAPÇA EL YAZMASI KITAPLAR
1-Fevâidul Celile. Hicri 1320 yılı Dokuz kitap bir arada 668 sayfa 500tl
2-Keşful Esrârul Mahfi. Ömer Mesud Hicri 1295 yılı 6 cilt olup 1089 sayfadır 500 tl
3-Şifâul Askâm. Seyyid Ahmed Rufai Hicri 889 yılı. 506 sayfa 500 tl
5-Behcetul Âfâk Fî İlmul Evfâk. Muhammed Bin Muhammed Felati Hicri 1308 yılı 575
sayfa 500 tl
6-Zâdul Eşrâf Fî Vefkul Kâf İbrahim bin Ahmed Elhattat. 15 sayfa 150 tl
7-Şerhu Da'vetus Sebâsibul Kubrâ.Muhammed Bin Muhammed Za'reb 41 sayfa 150 tl
8-Havassi hizbil bahr Mustafa Elkemali Elhalebi 92 sayfa Hicri 1236 150 tl
9-Hizbun Nasr. Muhammed El Hasan Hicri 1262 yılı 17 sayfa 150 tl
10-Davetul câmiah Asaf bin Berhiya 72 sayfa 150 tl
11-Keşful Kurûb Ve Bulûğul Kastil Matlûb. Ahmed Bin Hasan Beşari Hicri 1337 yılı 452 sayfa 300 tl
12-Fethul melikil mecid. Ahmed Deyrabi. Hicri 1187 yılı. 304 sayfa 200.tl
13-Elfevâid Ves Salâti vel Avâyid. İmam Eşşereci. 353 sayfa 200.tl
14-Elcehâhirul hamsel kutb. Seyyidi Muhammedul Kavsul Mekniyyi Hicri 1294 yılı. 461 sayfa 300 tl
15- Uyûnul hakâik ve idâhit tarâik. İbnil Kasım Ahmed Iraki. Hicri 1274 yılı. 299 sayfa 200 tl
16-Risâletu Fî Zikri İsmul Latîf. Hasan Şarezi 19 sayfa 150 tl
17-Ennefehâtul kudsiyye alel esmâ-il idrisiyye. Osman tahriri. Hicri 1134 yılı. 82 sayfa 150 tl
19-Şerhu Esmâ-ullâhul husnâ. Cemaleddin Tebrizi Hicri 1293 yılı. 37 sayfa 150 tl
20-Mecmûun fevâid Mustafa bin Osman Hicri 1045 yılı. 90 sayfa 150 tl
21-Kenzul ihtisas Ali Celdeki 353 sayfa. Hicri 1180 yılı 300 tl
22-Fevâidur rûhâniyyeh Ahmed Mustafa İsmail 305 sayfa 300 tl
23-Câmiul havas esrârul kurân. Ali bin Ahmed Elkureşi. Hicri 1109 yılı. 326 sayfa 300 tl
24-Eddurrun nazîm fî havassul kurânil kerim Kadi Ebi bekir Ğassani. 320 sayfa 300 tl
25-Havassul kurânil mecid. 302 sayfa 300 tl
26-Havassul kurân İmam Temimi 78 sayfa 150 tl
27-Risaletu ebubekir. Muhammed bin zekeriyya errazi. 26 sayfa 150 tl
29-Kitâbuz zahiretu fi ilmul hayreti Şeyh Ahmed Hamadavi 19 sayfa 150 tl
30-Da'vetu haruni reşidi Abdurrahman Hazami 23 sayfa 150 tl
31-Rûhâniyeti eyyâmu seba' 416 sayfa 300 tl
32-Kitabu fil huruf vel esma Muhammed Elmasun 480 sayfa 300 tl
33-Şemsul âfâk fî ilmul hurûfi vel evfâk. Bin Ahmed Elhanefi 344 sayfa 300 tl
34-Nurul mukl fil ebvâbur rûhâniyyeh. Mansur Elhallac 300 sayfa Hicri 1021 yılı 300 tl
35-Elesrârul sûfiyye vel kunûzul hafiyye Şeyh Muhammed Beşir 424 sayfa 300 tl
36-Elmumta' fil harf vet talâsim Hacı bin Cemal 52 sayfa 300 tl
37-Kitâbul behiyyetu fil evfâkul adediyyetu Nasir Elhurişi 38 sayfa Hicri 1249 yılı 150 tl
38-Aksamı ruhaniyyeti cemil 90 sayfa 150 tl
39-Kitâbul fevâid Seyyid Abdulkadir Elmunkar 111 sayfa 150 tl
40-Kitâbu Defâyinuz Zeheb. Hasan Paşa İbrahim Bin Trablusi 84 sayfa 150.tl
41-Kitâbul havassul kebîr Cabir bin hayyan 269 sayfa 200 tl
42-Kitâbu câmiul havas Cabir bin Hayyan 359 sayfa Hicri 1099 yılı 300 tl
43-Esrârul hurûf 238 sayfa Hicri 1240 yılı 200 tl
44-Elhatemetul burhaniyye 232 sayfa 200 tl
45-Elmustetâbul mensûh fî ilmur rûhâni. Şeyh Ali Zeyril Kusayri 208 sayfa 200 tl
46-Elhafiyyetul harfiyye. Eflatun ve İristetalis 60 sayfa 150 tl
47- İğâsetul lehfân fî teshîru emlâki vel cân. Süleyman Bin Davud Ali 82 sayfa 150
tl
48-Ğayatul hakim Şeyh Mecriti 30 sayfa 200 tl
49-Elhavassul hamse Muhammed ed dımışkı 53 sayfa 150 tl
50-Kitâbu cevâhirul menâfiul ummâni 84 sayfa 150 tl
51-Acaibul mahlukat Abdullah Kazvini. 599 sayfa. Hicri 1184 yılı 400 tl
52-Akâmul mercân fî ahkâmul cân. Muhammed bin abdullah Eşşibli 300 sayfa. Hicri 1233 yılı 400 tl
53-Ulûmu rûhâniyye. İbni verdi. 269 sayfa 300 tl
54-Seferi Âdem. Ömer Lutfi. 261 sayfa Hicri 1334 yılı 300 tl
55-Mecmuatu tahtavi. Şeyh Tahtavi. 198 sayfa 200 tl
56-Kenzul esrâr ve hayretul ebrâr Muellif. Eba Abdullah Mervan bin Behram 119 sayfa 150 tl
57-Kitâbul Endûs Müellif Şeyh Muhammed Merzuki 121 sayfa 150 tl
58-Kitabu menâfiul hayavân. İbni Bahteşeyu'. 115 sayfa. Hicri 874 yılı 150 tl
59-Kabsul envâr ve câmiul esrâr Ahmed bin Muhammed Ennedrevi 128 sayfa 150 tl
60-Delâili mezâmiri davud. Abdul Daimul Burhani. 55 sayfa 150 tl
61-Kitâbul fevâid ves salâti vel avâid Zeyneddin Ömer bin Ahmed 440 sayfa 300 tl
62-Essirâcul vehhâc fî İlmur Rûhâni Müellif Abdullah Helal Babili 391 sayfa 300 tl
63-Sirâcul evfâk fî ilmul evfâk Şeyh Nasır bin es Seyyid el Hurusi 412 sayfa 300 tl
64-Mahyil enkâr ve hâdiyyul hayrân Muhammed Mesud 317 sayfa 300 tl
65-Keşful Esrârur Rabbâniyye Fi Şerhi Lemmaatun Nûrâniyye Abdurrahman Elbistami 298 sayfa 300
tl
66-Bistami Abdurrahman Elbistami. 36sayfa 150 tl
67-Eddurrun munzam fil ismul a'zam 22 sayfa 150 tl
68-Kitabu sirril esrar. Eflatun ve eristetalis. 99 sayfa 150 tl
69-Muteatul ahbâb fî ilmur rûhânî. Mağribi. 51 sayfa 150 tl
70-Essihrul kadîm. 55 sayfa 150 tl
71-Cevâhirul ahbâr fî hâzaini sirril esrâr 345 sayfa 300 tl
72-Hicâbu ummi mûsâ Elhac Muhammed es Sesâni 2 cilt olup. 304 sayfadır 300 tl
73-İlmul Esrâr. Muellif Ebi Nebhân 290 sayfa 300 tl
74-Zehebul ibriz fî ilmur rûhânî Abdullatif muhammed. 235 sayfa 300 tl
75-Hidâyetul ahyâr ilâ menâhicul esrâr Ebil munzer Abdullah bin Hamud 204 sayfa 300 tl
76-Esmâ-i tahatili seba 60 sayfa 150 tl
78-Kitâbu bast ve teksir 27 sayfa 150 tl
79-Essirril mazruf fi bastı ilmul huruf. 60 sayfa 150 tl
80-Da'vetu besmele 29 sayfa 150 tl
81-Erravzatuz zehrâ. Seyyid Muhammed Sebai 252 sayfa 200 tl
82-Eşşamil fil bahril kamil. 217 sayfa 200 tl
83-Kitâbu tâcul mulûk. Şeyh Muhammed binil Haccıl Kebir. 193 sayfadır 200 tl
84-Eddurrun munzam fis sirril a'zam. Ebu salim muhammed bin talha erraci. 184 sayfa 200 tl
85-Mefâtihul meğâlîk. Kemaleddin Muhammed ebi İbrahim. 177 sayfa Hicri 1225 yılı 200 tl
86-Ercuzetul havassul mücerrebe. İbni Sina 18 sayfa 150 tl
87-Risâletu İlmi Simyâ' Ebi Ali İbni Sina. 32 sayfa 150 tl
88-Ehem sekak 22 sayfa 150 tl
89-Menâfiul Kurânil azîm 26 sayfa. Caferi sadık hz 150 tl
90-Fadaili ayetel kursi 40 sayfa 150 tl
92-Mecmuatur reşidî Muhammed Reşidi Gurci 200 sayfa 300 tl
93-Kitabu havassul ahcar Ahmed bin Yusuf 171 sayfa 150 tl
94-Sihrul meğâribetul azîm. Muhammed Es Sûsil Mağribî 160 sayfa 150 tl
95-Kitâbul esrârul mucerrebe. 153 sayfa 150 tl
96-Telmizul iskender Muhammed Esseyni 124 sayfa 300 tl
97-Envârul evfâk Alâ unvânul Sirril Evfâk Müellif. Seyyidi Muhammed Abdurrahman El Abtinâsî 144
sayfa 150.tl
98-Eddurrus semin li şerhid devril a'lâ. Muhammed Mahmud bin Ali Eddamuni. 130 sayfa 150 tl
99-Sihru harût ve mârût Rahib Kıbtavil Essudani 164 sayfa 150 tl
100-Daveti suretul duha 36 sayfa 150 tl
101-Şemsül mearuf ve lataifül avarif Ahmed bin Ali el Buni 642 sayfa 400 tl
102-Şemsul meariful kubra Ahmed bin Ali el Buni 378 sayfa 300 tl
103-Şemsul meâriful suğrâ. Ahmed Bin Ali Elbuni 115 sayfa 150 tl
104-Semsi suğra Ahmed bin Ali Elbuni 133 sayfa 150 tl
105-Tağlikatul buni Ahmed bin Ali el Buni 412 sayfa 400 tl
106-Sirril evfâk. Ahmed bin Ali el Buni 276 sayfa 300 tl
107-Da'vetu Celcelûtiyye. Ahmed Bin Ali Elbuni 17 sayfa 150 tl
108-Sahifetul Evfâk. Ahmed bin Ali Elbuni 7 sayfa 150 tl
109-Kitâbul hurûfi ve mecmûul fevâid. Ahmed el Buni 211 sayfa 200 tl
110-Alemul huruf Elbuni 118 sayfa 150 tl
111-Lemmaatun nuraniyyeh Ahmed bin Ali elbuni 128 sayfa 150 tl
112-Menâfiul Kurânil azîm. Ahmed Bin Ali Elbuni 77 sayfa 150 tl
113-Havassıl huruf ve eşkaliha ve fevaidi mucerrebat Ahmed bin Ali Elbuni 94 sayfa 150
114-Ğâyetul Ğâyât Ahmed bin Ali el Buni. 67 sayfa 150 tl
115-Sirril kerim Elbuni 45 sayfa 150 tl
116-Kâbidul ervâh Ahmed bin Ali Elbuni 124 sayfa 150 tl
117-Havassı Ayetel kursî. Ahmed Bin Ali Elbuni 34 sayfa 150 tl
120-ruhâniyye. 48 sayfa Elbuni 150 tl
121-Usulul evfak. Muhyiddin arabi.792 sayfa 500 tl
122-Risâletu Fil Cifr. Muhyiddin Arabi. 32 sayda 150 tl
123-Cedâvilu istihrâcu fâl. Muhyiddin Arabi 27 sayfa 150 tl
124-Manzumeti keşfur rân fiz zâyirce. Seyyidi Muhyiddin Arabi 30 sayfa 150 tl
125-Miratul meâni Muhyiddin Arabi 35 sayfa 150 tl
126-Havassı Kuran. İmam Gazali 405 sayfa 300 tl
127-Elğazâli elkebîr. İmam Gazali 298 sayfa 300 tl
128-Risâletu tasrîful vefk İmam Gazali 17 sayfa 150 tl
129-Şerhu Gazali. İmam Gazali 21 sayfa 150 tl
130-Kitâbur rûhâni İmam Gazali 274 sayfa 300 tl
131-Fevâidul Besmele. İmam Gazali 140 sayfa 200 tl
132-Cunnetul esma Ebi Hamid Gazali 45 sayfa 150 tl
133-Câmiul Esrâr. İmam Gazali 46 sayfa 150 tl
134-Mücerrebati Gazali ulumur ruhaniyye. İmam Gazali 100 sayfa 150 tl
135- Essirril masûn vel cevherul meknûn. İmam Gazali 67 sayfa 150 tl
136-Elevfak İmam Gazali 126 sayfa 150 tl
137-Mucerrebat Gazali 92 sayfa 150 tl
138-Şerhu Hâtemi Ebî Hamîd. Ebi Hamid Gazali 30 sayfa 150 tl
139-Tâcul mulûk meniyyiti vel memlûk 364 sayfa 300 tl
140-Kenzul Muazzimin. İbnil hac tilmisani 202 sayfa 300 tl
141-Kitâbul mefkût İbnil Hac Tilmisanil Mağribi 126 sayfa 200 tl
142-Şumusul envar ve kunuzul esrar. İbnil hac tilmisani 130 sayfa 200 tl
143-Bulûğul kasti vel mennâ fî esmâ-illahul husnâ İbnil Hac Tilmisanil Mağribi 122 sayfa 150 tl
144-Divâni efâriti seba. İbnil hac tilmisani 22 sayfa 150 tl
145-Mucrrebât İbnil hac tilmisanil mağribi 107 sayfa 150 tl
146-Likittil mercân fî ahbârul cân. Celaleddin suyuti. 117 sayfa 150 tl
148-Havassi sûretul ihlâs. Celaleddin Suyuti 27 sayfa 150 tl
149-Risâletu ma'rifeti ismullâhil a'zam Celaleddin Suyuti 6 sayfa 150 tl
150-Elezkârul aliyyetu vel esrârul şâzaliyyetu. Ebul Hasan Eşşâzeli. 167 sayfa 200 tl
151-Havassı hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şeyh Hasan Eşşazeli 73 sayfa 150 tl
152-Dâiretu Seyyidi. Ebul Hasan Eşşazeli Hicri 1215 yılı. 23 sayfa 150 tl
153-Risâletu fî ilmur remil. Muhammed bin Muhammed Elhamadani 218 sayfa 300 tl
154-Elistisârebetul remliyyetul felekiyye. İbni Hasan Elmuhallis 62 sayfa 150 tl
155-Kitabu fî ahkâmi mîzânur remil. Ebu Bekir bin Mustafa 136 sayfa Hicri 901 yılı 150 tl
156-Nefehâtul esrâr fî ilmur remil. Seyyid Muhammed Bakir. 119 sayfa. Hicri 1359 yılı 150 tl
157-Ziyâdetul fadli fî ilmul remil 37 sayfa 150 tl
158-İlmir remil Mağribi. 48 sayfa 150 tl
161-Elusûlu ve husûlu fî ilmur remil. 48 sayfa 150 tl
162-Karatu fi ilmur remil. 28 sayfa 150 tl
163-Mecmuun fî ilmur remil 67 sayfa 150 tl
164-Seceretul musemmeratul li tesyirul noktatul mutebereh 86 sayfa Remil kitabı 150 tl
165-Miftâhul makâsidil cifril harfî. Ahmed bin Muhammed İlyas. Hicri 609 yılı. 350 sayfa 300 tl
166-Cifril câmi' ven nûrul lâmi'. Ali Bin Ebi Talib k.r.v. 145 sayfa 150 tl
167-Keşfus sâtı' fî hallil cifril câmi' Muhsin Ali el Gaffarul Dimeşki 123 sayfa 150 tl
168-Kevâkibul durriyyi fil usûlül cifriyye Sahibul Huseyni vel Cemal 58 sayfa 150 tl
169-Elkeşfu li a'mâlul cifr 36 sayfa Cafer bin mansur eylemeni 150 tl
170-Lemmeatul envârus seniyye fi hallil rumûzul harfil cifriyye. Şeyh Abdurrahman Elmevkit. 40 sayfa
150 tl
171-Cifrul Tarik. 16 sayfa 150 tl
172-Risâleti fî ilmul cifr. Şeyh Muhammed Kadi. Hicri 1306 yılı. 156 sayfa 150.tl
173-Kitabu cifri danyal 40 sayfa 150 tl
174-İlmu cifr. 225 sayfa 400 tl
175-Elmeâric fî ilmuz zeyâric. Muellif. Hüseyin Muhammed Elbehlivan 432 sayfa 400.tl
176-Zâyirce 325 sayfa 400.tl
177-İlmu zeyâric. Ebil Abbas Elsebti. 53 sayfa 150.tl
178-Risaletu fiz zâyirce. Şeyh Muhammed Ezheri 16 sayfa 150 tl
179-Kitâbu Zâyirce 44 sayfa 150 tl
180-Kitâbul Bulhânul Müştemilu Alâ Mevâlid. Ebi Ma'şer Elbelhi 355 sayfa 500 tl
181-Sûrul kevâkib. Abdurrahman Essufi 377 sayfa 400.tl
182-Medhalul ahkâmul nucûmiyyeti fil ebvâb Lemeceddin Eddimyati 301 sayfa 200.tl
183-Fi ilmul adedi vel felek 589 sayfa 500 tl
184-Ahkamul feydul amim Süleyman Feleki Osmani 302 sayfa 300 tl
185-Risaletu fi ilmu ahkâmun nucûm Mustafa bin Muhammed Lerhavi 23 sayfa 150 tl
186-Kitâbul te'yicul tecrübiyye anil makaddemâtul felekiyye Ebi Ahmed bin Temurbay 78 sayfa 150 tl
187-Tuhfetul muridin şerhi vesiletul mübtediîn Ali Meyas eş Şâfi 90 sayfa Hicri 1299 yılı 150 tl
188-Kitâbu maknu' Şeyh İbrahim 47 sayfa 150 tl
189-Ahkâmuş şaral yemâni. Hurmus Elheramise. 28 sayfa 150 tl
190-Akâlîmu sebatu zâtus sûr. Ahmed ıraki simavi. 88 sayfa 250.tl
191-Ezzîci me'mûnî Ebu Mensur 210 sayfa 200.tl
192-Sirril mektûm lil eyyâm. Fahreddin Razi 199 sayfa 200.tl
193-Talâsimul kevâkibul sâbiteh. Muhammed Ebi Bekir 183 sayfa Hicri 1104 yılı 150tl
194-Kitabul mumta' fi serhil maknu'. Ebi Bekir Elsunisi. 118 sayfa Hicri 1280 150tl
195-Kitabul derec. Beni Musa 134 sayfa 150.tl
196-Muhtasari Ebû Ma'şer Muhammed el Belhi 23 sayfa 150 tl
197-İktirânâtul kevâkib Muhammed el Belhi 33 sayfa 150 tl
198-Medhali fî ahkâmün nücûm Ali ibni Ahmed Belhi. 36 sayfa 150 tl
199-Ahkâmuz zerkâvî Ahmed Musa Zerkavi Elfeleki 27 sayfa 150tl
200-Kitâbu mevâkitul burûc 36 sayfa 150.tl
201-Ellemmeatu fî hallil kevâkibu seba. Mesud ibni seyyid Muhammed. 128 sayfa. Hicri 1290 yılı 150
tl
202-Metnil la'me fî hallil kevâkibi seyyâre. Şihbeddin ahmed kumi. 104 sayfa 150tl
203-Kitâbun nucûmiyye. Sehl Bin Beşir 110 sayfa 150 tl
208- Fethul fethiyyeh. 137 sayfa 150.tl
209-Heyetul eflâk ve haraketun nucûm. 44 sayfa 150.tl
210-Dimesel yunâni Serece Telmizeh 70 sayfa 150 tl
211-Esrârul mesâil. İbni Merzuki Basiri 62 sayfa 150 tl
212-Elenvârul sâtiât alâ netîcetul mîkât. Muhammed İbrahim Eşşafi' 90 sayfa 150 tl
213-İlmun nucum 38 sayfa 150 tl
215-Muhtasarul heyeti vel mefâtihu fi ilmul evkât 79 sayfa 150 tl
300-Beris sâate veş şifâil âcil 160.sayfa 200 tl
301-Cemeletul havas fil hayvan vet talasım vel ayat vel ediyye 205.sayfa 200.tl
302-Cevâmiu calinus 94 sayfa 150.tl
303-Da'vetu sureti inşirah 10 sayfa 150 tl
304-Durrul envar Lİ ibnil haccıl kebir300.sayfa 300 tl
305-Ediyyetu azimeh. 263 sayfa 200.tl
306-Elediyyetul mufredeh Semerkandi 451 sayfa 300.tl
307-Elfelek ver rûhâniyyeh. 69 sayfa 150 tl
308-Elmaksadul aksa fi şerhi esma-ullahul husna. İmam Gazali. 114 sayfa 150.tl
309-Erremzi sevâhilî 184 sayfa 200.tl
310-Esrârul acibeh160.sayfa 150.tl
311-Esrârul huruf106.sayfa 150.tl
312-Eşşeytân fî tehsîri rûh. 2. cüz 310 sayfa 300 tl
313-Fethul akfal116.sayfa 150.tl
314-Fevâid Muhammed İyaşi 125.sayfa 150.tl
315-Fil a'ziyyetu vel eşrebeh 3.cılt 220.sayfa 200 tl
316-Firrûhâni. İbni sina. 378 syfa 300.tl
317-Ğayetul emani 160.sayfa 200.tl
318-Havassi surei yasin. 138 sayfa 200tl
319-hayat أ¼l_hayevan-kemaleddin_demiri 374.sayfa 300tl
320-İlmi huruf vel esma vel ayat vel esrârul mahfiyyeh. 368 sayfa 300 tl
321-İlmun nucum 27 sayfa 150tl
322-Kevkebi muhit 30 sayfa 150 tl
323-Kitâbu Acîbuş Şekl 138 sayfa 200.tl
324-Kitabu fusul 15 sayfa 150tl
325-Kitabu lu'lu' meknûn. 173 sayfa 200.tl
326-Kitâbul hisnil hasin Şeyh Muhammed el Hazeri 123 sayfa 150tl
327-Latâiful işârât 102.sayfa 200tl
328-mahtutel_esrarl_batini 280.sayfa 200tl
329-Mehecil da'vât 251 sayfa 300.tl
330-Mu'cemil nebâtât ve fevâidihâ 152.sayfa 150tl
331-Mulûkuz Zilâm 48 sayfa 150tl
332-Rumuzul aklam 90.sayfa 150.tl
333-Seceretun nûmâniyye fî devleti osmaniyye 39 sayfa 150tl
334-Tacul muhtac 154 sayfa 200tl
335-Vâkıful ğâyât fî esrârur riyâzât. Ahmed Elbuni. 112 sayfa 150.tl
336-Zikri âsaril vârideh 12.sayfa 150tl
337-Risâletu evvelihâ 117 sayfa 200.tl
338-makallinnur 147 sayfa 200tl
339-Hacerul mukerrem 58 sayfa 150tl
340-Celcelutiyye İmam gazali 51.sayfa 150tl
341-eddurrul a'la 140.sayfa 200tl
342-Elkelimut tayyıb 150.sayfa 200.tl
343-Kifayetül hakim. Ebu Ali el Hiyat 81.sayfa 150tl
344-Letâiful avârif 290.sayfa 300.tl
345-Risâle-i Belinas hakim 44.sayfa 150tl
346-Serhil elfâzilletî tedâveletihas sûfiyyeti 20.sayfa 150tl
347-Ulumu ğaribe 390.sayfa 400.tl
348-Essirril mektûm fî ilmut talâsimu ven nucûm. Fahreddin Razi. 280 sayfa 200.tl
349-İlmul huruf şemsul kulub.Ahmed bin Hasan Elharrali. 241 sayfa Hicri 1191 200.tl
350-Kitabu mefatihul esrarul huruf Ahmed Elbistami 175 sayfa 200.tl
351--Fedâilil kurân. 152 sayfa 200tl
352-Şerhi esma-ullahil husna. 110 sayfa 150.tl
353-havassul ahcar iki kitap biri 60 sayfa biri 28 sayfa 150tl
354-Da'vetul kamer. 50 sayfa 150tl
355-Elhukemâ'. 22 sayfa 150tl
356-Havassı kaside-i burde. 16 sayfa 150tl
358-Havassi esmaullahul husna. 14 sayfa 150tl
359-Kitabu sirril meknûn min ilmun nucûm. Fahreddin Razi. 220 sayfa 200.tl
360-KIRMANI (kervani) 194.sayfa 200.tl
361-seyh zennani ismail 185.sayfa 150.tl

Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?
Yorum yapmak için giriş yapınız
3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

13653.33 TL X 3

Toplam: 40960.00 TL

6893.33 TL X 6

Toplam: 41360.00 TL

4640.00 TL X 9

Toplam: 41760.00 TL

Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0534 433 2731 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.

BENZER ÜRÜNLER

Scroll